Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 13. CEZA DAIRESI (KYB)


13. Ceza Dairesi 2011/13664 E., 2011/6979 K.

13. Ceza Dairesi 2011/13664 E., 2011/6979 K.
HAGB 5395 ÇOCUK KORUMA KANUNU 23 -DENETİM SÜRESİ ÇOCUKLARDA 3 YIL
"İçtihat Metni"

Hırsızlık suçundan sanık G... B...'ın, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 493/1-3-son, 522, 523/1, 59, 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12/2, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 4. maddeleri uyarınca 800,00 Türk lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 23/1-3. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmalarına dair Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 14/04/2009 tarihli ve 2009/234 esas, 2009/196 sayılı kararına itirazın reddine ilişkin Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 15/05/2009 tarihli ve 2009/430 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 03.09.2009 tarih ve 2009/10508/49202 sayılı Kanun Yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 28.09.2009 tarih ve 2009/209938 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle incelendi.

MEZKUR İHBARNAMEDE;

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 23/1. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde, sanığın 15-18 yaş gurubunda olması sebebiyle 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanun'un 23. maddesine göre 3 yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulmaları gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde denetimi süresinin 5 yıl olarak tespit edilmesi karşısında itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinden isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK'nun 309.maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşılmış olmakla;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbar yazısı yerinde görüldüğünden istemin kabulü ile hırsızlık suçundan hükümlü G... B... hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen 15.05.2009 gün ve 2009/430 değişik iş sayılı kararın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca kanun yararına BOZULMASINA, Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 14.04.2009 tarihli ve 2009/234 esas, 2009/196 sayılı karar sayılı hükmünde belirlenen beş yıllık denetim süresinin üç yıla indirilmesi suretiyle karardaki diğer yönlerin saklı tutulmasına, 23.11.2011 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu