Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 13. CEZA DAIRESI (KYB)


13. Ceza Dairesi 2011/13484 E., 2011/6991 K.

13. Ceza Dairesi 2011/13484 E., 2011/6991 K.
4616-ŞARTLA TAHLİYE EDİLDİKTEN SONRA ZAMANAŞIMI NEDENİYE ORTADAN KALDIRMA VERİLEMEZ
"İçtihat Metni"

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Kırlarda bırakılan hayvan hırsızlığı suçundan sanık R... A...'in, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 491/2-5, 522/1, 81/1.maddesi gereğince 1 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Gökçebey Sulh Ceza Mahkemesinin 09.02.1998 tarihli ve 1996/69 esas, 1998/1 sayılı kararının infazı sırasında, 21.12.2000 tarih ve 24268 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun'un ½.maddesi uyarınca Bartın Asliye Ceza Mahkemesinin 02.01.2001 tarihli ve 2001/1 değişik iş sayılı kararı ile şartla tahliyesini müteakip, söz konusu kararla ilgili ihbar üzerine Gökçebey Sulh Ceza Mahkemesinin 1996/69 esas, 1998/1 sayılı kararını kapsayan davanın 4616 sayılı Kanun'un 102, 104.maddeleri uyarınca zamanaşımı süresinin dolmuş olması ve bu süre içerisinde herhangi bir suç işlememiş olması sebebiyle ortadan kaldırılmasına dair, aynı mahkemenin 01.09.2008 tarihli ve 1996/69 esas, 1998/1 sayılı ek kararına karşı Adalet Bakanlığının 19.08.2009 tarih ve 2009/9557/46015 sayılı Kanun Yararına Bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyasının Yargıtay C.Başsavcılığının 09.09.2009 tarih ve 2009/199308 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle incelendi.

MEZKUR İHBARNAMEDE

22.12.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4616 sayılı Kanun gereğince, bu tarihten önce kesinleşen ve anılan Kanun gereği şartla tahliye kararı verilen mahkumiyet kararının zamanaşımı sebebiyle ortadan kaldırılmasına karar verilmesinin mümkün olmadığı gözetilmediğinden 5271 sayılı CMK.nun 309.maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşılmış olmakla,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun Yararına Bozma istemine dayanan Yargıtay C.Başsavcılığının ihbar yazısı incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden KABULÜ ile hayvan hırsızlığı suçundan hükümlü R... A... hakkında Gökçebey Sulh Ceza Mahkemesinin 01.09.2008 tarih ve 1996/69-1998/1 sayılı ek kararının CMK.nun 309.maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 29.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu