Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 13. CEZA DAIRESI (KYB)


13. Ceza Dairesi 2011/13482 E., 2011/6990 K.

13. Ceza Dairesi 2011/13482 E., 2011/6990 K.
5271 CMK 231/6 HAGB KASITLI SUÇTAN SABIKASI VARSA UYGULANMAZ
"İçtihat Metni"

Hırsızlık suçundan sanık P... K...'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 141/1, 143, 35/2, 62. maddeleri uyarınca 5 ay 25 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2004/157 esas, 2004/271 sayılı kararıyla verilmiş 6 yıl 8 ay hapis cezasını içeren mahkumiyeti bulunduğundan anılan Kanun'un 58/6-7 ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tebdirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 108/1-C-2 maddeleri uyarınca cezasının mükerirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezasının infazından sonra 5275 sayılı Kanun'un 108/4-6.maddeleri nazara alınarak denetimli serbestlik tebdiri uygulanmasına dair İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 10.09.2007 tarihli ve 2007/392-384 sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 20.08.2009 tarih ve 2009/9644/46500 sayılı Kanun Yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 10.09.2009 tarih ve 2009/199263 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle incelendi.

MEZKUR İHBARHANEMEDE;

Dosya kapsamına göre; hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 19.12.2006 tarihli ve 5560 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 23. maddesi ile değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231.maddesine göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmemesinde isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK'nun 309.maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşılmış olmakla;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Kasıtlı suçtan hükümlülüğü bulunan sanık hakkında 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı yasanın 262.maddesiyle değişik 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231.maddesindeki hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulama olanağının bulunmadığı anlaşılmakla tebliğnamedeki kanun yararına bozma düşüncesine iştirak edilmediğinden istemin REDDİNE, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 29.11.2011gününde oybirliği ile karar verildi

UYAP Entegrasyonu