Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 13. CEZA DAIRESI (KYB)


13. Ceza Dairesi 2011/13157 E., 2011/6978 K.

13. Ceza Dairesi 2011/13157 E., 2011/6978 K.
HAGB-ZAMANAŞIMI DOLMUŞ-YARGITAY HAGB OLDUĞUNA GÖRE HÜKÜM BU AŞAMADA İNCELENEMEZ DİYOR
"İçtihat Metni"

Konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından sanık M... S...'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 116/1-4, 151/1, 31/3 (iki kez), 62 (iki kez), 52.maddeleri uyarınca 5 ay hapis ve 80 yeni Türk lirası adli para cezaları ile cezalandırılmasına, 5395 sayılı Kanun'un 23/1.maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Alanya 5.Asliye Ceza Mahkemesinin 01/11/2007 tarihli ve 2006/12 esas, 2007/594 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 05/12/2007 tarihli ve 2007/518 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının12.02.2009 tarih ve 2008/1182/5623 sayılı kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 10.03.2009 gün ve 2009/045007 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

MEZKUR İHBARNAMEDE;

Dosya kapsamına göre, Kayden 29/01/1983 doğumlu olup suçun işlendiği 02/12/1999 tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamayan sanığın, müştekinin malına zarar verme ve konut dokunulmazlığını bozma şeklindeki eylemlerini cezai yaptırıma bağlayan 5237 sayılı Kanun'un 116 ve 151/1.maddelerinde öngörülen ceza süresinin üst sınırının beş yılı geçmediği, aynı Kanun'un 66/1-e, 66/2.maddeleri uyarınca 5 yıl 4 aylık dava zamanaşımı süresine tabi bulunduğu nazara alındığında, sanığın savunmasının alındığı 02/01/2000 tarihi ile hükmün verildiği 01/11/2007 tarihi arasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 66.maddesinde öngörülen zamanaşımı süresinin gerçekleştiği gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşılmış olmakla,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 07.04.2009 gün ve 2009/64 Esas, 2009/83 karar sayılı içtihadında da belirtildiği üzere; hükmün içeriğindeki hukuka aykırılıklar, ancak hükmün hukuken varlık kazanması halinde olağan ve olağanüstü yasa yolları denetimine konu olabileceğinden, henüz hukuken varlık kazanmayan hükümdeki hukuka aykırılıkların, kanun yararına bozma yasa yoluyla denetlenmesi olanağı bulunmamaktadır.

Bu itibarla; açıklanması geri bırakılan mahkûmiyet hükmünün, hükmün açıklanması, düşme kararı verilmesi veya yeni bir mahkûmiyet hükmünün tesisinden sonra temyiz incelemesine konu olabilmesi, temyiz yasa yoluna başvurulmadan kesinleşmesi halinde ise, koşulları bulunduğu taktirde kanun yararına bozma yasa yolu ile incelenebilme olanağının mevcut oluşu ve ancak bu aşamada hükmün içeriğindeki hukuka aykırılıkların denetlenebilecek olması karşısında, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği hallerde açıklanmayan hükmün içeriğine dahil bulunan hukuka aykırılıkların, kanun yararına bozma yasa yoluyla denetlenmesi olanağı bulunmadığından, 5271 sayılı CMK'nun 309. maddesi uyarınca kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 23.11.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu