Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 12. HUKUK DAIRESI (KYB)

12. Hukuk Dairesi         2021/4053 E.  ,  2021/4912 K.MAL BEYANINDA BULUNMAMAK SUÇUNDAN ICRA CEZA MAHK. TARAFINDA VERILEN KARAR ITIRAZA TABI DEĞILDIR. İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 76
"İçtihat Metni"Mal beyanında bulunmamak suçundan sanık E. Ş. hakkında hapsen tazyik talebinin reddine dair Balıkesir İcra Ceza Mahkemesinin 21/05/2019 tarihli ve 2019/638 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığı'nın 16/02/2021 gün ve 94660652-105-10-18920-2019-Kyb sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 19/03/2021 gün ve KYB- 2021/28588 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.Anılan ihbarnamede; 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 353. maddesinde "İcra mahkemesinin bu Bap hükümlerine göre verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, ...mahkemesine itiraz edilebilir, itiraz üzerine verilen karar kesindir." hükmünün yer aldığı, maddedeki "bu bap hükümlerine göre" ifadesinde 16. babın vurgulandığı, sanığın cezalandırılması istenen eylemin aynı Kanunun 76. maddesinin ise 4. bapta bulunduğu ve bu bap hükümlerine göre verilen kararlara karşı herhangi bir kanun yolunun öngörülmemiş olması karşısında, Balıkesir İcra Ceza Mahkemesinin 21/05/2019 tarihli kararının kesin olduğu ve anılan kararı müteakip itiraz üzerine verilen merci Balıkesir 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 09/09/2019 tarihli ve 2019/27 değişik iş sayılı kararının yok hükmünde olduğu değerlendirilerek yapılan incelemede;Dosya kapsamında göre,1- Mahkemesince borçlu sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığından bahisle alacaklı vekilinin hapsen tazyik talebinin reddine karar verilmiş ise de, borçlu sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirilmesi halinde, mahkemesince borçlu sanığın beraatine karar verilmesi gerektiği,2- Dosya arasında mevcut Balıkesir 1. İcra Dairesinin 2019/1870 sayılı icra takip dosyası içeriğine göre, borçlu sanığa usulüne uygun olarak 28/04/2019 tarihinde ödeme emri tebliğ edilmesine rağmen, yasal 10 günlük süre zarfında mal bildiriminde bulunmadığının anlaşılması karşısında, borçlu sanığın 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun 76. maddesi gereğince hapsen tazyikine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden Balıkesir İcra Ceza Mahkemesinin 21/05/2019 tarihli ve 2019/638 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-c maddesi uyarınca aleyhe tesir etmemek ve yeniden yargılama yapılmamak üzere BOZULMASINA, 18/05/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu