Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 12. CEZA DAIRESI (KYB)

12. Ceza Dairesi         2021/41574 E.  ,  2021/12256 K.BANKA VEYA KREDI KURUMLARININ YA DA BANKA VEYA KERDI KARTLARININ ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETIYLE IŞLENEN SUÇLARDA MAĞDURUN YERLEŞIM YERI MAHKEMELERININ DE YETKILI OLDUĞUTÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) DOLANDIRICILIK
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 06.09.2021 tarih ve 2021/15499 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 08.10.2021 tarih ve KYB-2021/111232 sayılı ihbarname ile;Resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suçlarından şüpheli Ş. M. hakkında yapılan soruşturma esnasında, suç yeri itibarıyla dosyanın Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının 20.03.2021 tarihli ve 2021/548 soruşturma, 2021/90 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 31.03.2021 tarihli ve 2021/3782 soruşturma, 2021/647 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesine dair mercii Midyat Ağır Ceza Mahkemesinin 15.04.2021 tarihli ve 2021/302 değişik iş sayılı kararının "Benzer bir olay sebebi ile Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 14.10.2019 tarihli ve 2019/7116 esas, 2019/9638 karar sayılı ilamında "... sahte çeklerin K. T. B. O. Ş. ibraz edildiğinin belirtildiği nazara alınarak Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili olduğu gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden ...Değişik iş sayılı Kararın CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA," şeklinde belirtildiği üzere, sahte olarak düzenlenen çek hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan yürütülen soruşturmalarda suç yerinin sahte olduğu iddia edilen çekin ibraz edildiği yer olacağı nazara alındığında, Somut olayda, keşidecisi D. T. G. İnş. O. Pet. Kuym. San. ve Tic. Ltd. Şti. olan D. ait 20.02.2021 tarihli ve E1-4001809 seri numaralı ve 165.000,00 Türk lirası bedelli çekin, D. A.Ş. K. Ş. ibraz edildiğinin dosyadaki müşteki bankanın şikayet dilekçesi ve çek fotokopisinden anlaşılmakla, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili olduğu gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, bozulması istenilmiş olmakla,Dosya incelendi, gereği görüşüldü:14.07.2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7331 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 12. maddesine eklenen 6. fıkrasında bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının ya da banka veya kredi kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçlarda mağdurun yerleşim yeri mahkemelerinin de yetkili olacağının düzenleme altına alınması ve aksine bir düzenleme olmadıkça usûl hükümlerinin derhal uygulanmasının gerekmesine nazaran, soruşturma dosyasına konu olayda, mağdur banka şubesinin bulunduğu yerin Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde kaldığı incelenen dosya kapsamından anlaşılmakla, belirtilen yetkili yer gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet bulunmadığından, kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmekle, Midyat Ağır Ceza Mahkemesinin 15.04.2021 tarih ve 2021/302 D.İş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na İADESİNE, 13.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu