Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 12. CEZA DAIRESI (KYB)

12. Ceza Dairesi         2021/3667 E.  ,  2021/7294 K.ORTADAN KALKMA IHTIMALI OLAN CEZANIN TEKERRÜRE ESAS ALINMAYACAĞITÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA
"İçtihat Metni"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan sanık B. D.'nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 179/2-3 ve 62. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve cezasının anılan Kanunun 58. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine dair Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesinin 17/10/2019 tarihli ve 2018/1238 esas, 2019/803 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.5941 sayılı Çek Kanununun 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödeyen kişi hakkında, a) Yargılama aşamasında mahkeme tarafından davanın düşmesine, b) Mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra mahkeme tarafından hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına, karar verilir..." şeklindeki düzenleme uyarınca karşılıksız çek düzenlenmesine sebebiyet verme suçundan mahkumiyete ilişkin cezalar infaz edilmiş olsa dahi, karşılıksız kalan çek bedelinin faiziyle birlikte tamamen ödenmesi halinde bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verileceği nazara alındığında, sanığın tekerrüre esas alınan İnegöl İcra Ceza Mahkemesinin 13/03/2018 tarihli ve 2017/1509 esas, 2018/352 sayılı kararına konu suçun 5941 sayılı Kanun kapsamında olup, bu suça ilişkin cezanın anılan Kanunun 5/1. maddesi gereğince verilmiş zorlayıcı nitelikte adli para cezası olması sebebiyle, 5237 sayılı Kanunun 58. maddesi uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanamayacağı, sanığın adli sicil kaydının incelenmesinde başkaca tekerrüre esas alınabilecek niteliğe haiz ilamın da bulunmadığı gözetilmeden, sanık hakkında tekerrür hükümlerinin uygulanmasına dair yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle,5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 01/04/2021 gün ve 94660652-105-06-18803-2020-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden ihbar ve mevcut evrak tevdi kılınmakla;Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanığın trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan TCK'nın 179/3-2, 62/1. maddeleri gereğince 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, sanığın adli sicil kaydında bulunan İnegöl İcra Ceza Mahkemesinin 13/03/2018 tarihli ve 2017/1509 esas, 2018/352 sayılı kararı esas alınarak verilen cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmiştir. Tekerrüre esas alınan ilamdaki mahkumiyetin 5941 sayılı Çek Kanununun 5/1. maddesinde düzenlenen çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet vermek suçuna ilişkin olduğu, 26/03/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanun ile 5941 sayılı Çek Kanununa eklenen ve 28.07.2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan 7333 sayılı Kanun ile değişiklik yapılan yapılan geçici 5. maddede yer alan "5'inci maddede tanımlanan ve 30/4/2021 tarihine kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı durdurulur. Hükümlü 30/6/2022 tarihine kadar çek bedelinin bu fıkrada değişiklik yapan Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını 30/6/2022 tarihinden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece, ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilir. 30/6/2022 tarihine kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmemesi halinde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilir. Bu fıkra hükümleri, 30/4/2021 tarihine kadar işlenmiş ve yargılaması devam eden suçlar bakımından, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin 30/6/2022 tarihine kadar ve bu fıkrada belirtilen taksitlerin süreleri içinde alacaklıya ödenmesi koşuluyla, infaz aşamasında uygulanabilir." şeklindeki düzenleme uyarınca Çek Kanununun 5. maddesi uyarınca verilen mahkumiyetlerin infazlarının durdurulduğu, bu mahkumiyetlerin tüm sonuçlarıyla ortadan kalkmasına yönelik imkan getirildiği, dosya konusu olayda sanığın tekerrüre esas ilamında yer alan mahkumiyetin de söz konusu düzenleme kapsamında olduğu ve bu yola başvurmak için öngörülen sürenin 30.06.2022 tarihinde son bulduğu anlaşılmakla, mevcut haliyle infazı durdurulan ve çek bedelinin geçici 5. maddede gösterilen usulde ödenmesi halinde ortadan kalkma ihtimali bulunan mahkumiyetin tekerrüre esas alınamayacağı kabul edilmekle, Kanun yararına bozma talebine atfen düzenlenen ihbarnamedeki bozma isteği, incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesinin 17/10/2019 tarihli ve 2018/1238 E., 2019/803 K. sayılı kararının CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, CMK'nın 309/4-d maddesindeki “Hükümlünün cezasının kaldırılmasını gerektiriyorsa cezanın kaldırılmasına, daha hafif bir cezanın verilmesini gerektiriyorsa bu hafif cezaya Yargıtay ceza dairesi doğrudan hükmeder.” şeklindeki düzenleme gereği bozma nedenine göre uygulama yapılarak, hüküm fıkrasının tekerrüre ilişkin altıncı paragrafının hükümden çıkarılması ve diğer hususların aynen bırakılmasına, infazın ve müteakip işlemlerin mahallinde buna göre yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 26.10.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu