Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 12. CEZA DAIRESI (KYB)

12. Ceza Dairesi         2020/9581 E.  ,  2021/355 K.TCK 179 MAHKUMİYET HALİNDE 53/6 UYGULANMAZ. TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 51TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 53TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 62TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 179
"İçtihat Metni"TÜRK MİLLETİ ADINAY A R G I T A Y İ L A M I
Esas No : 2020/9581 Karar No : 2021/355Tebliğname No : KYB - 2020/88540İNCELENEN KARARIN;Mahkemesi : Şanlıurfa 5.Asliye Ceza MahkemesiTarihi : 10/01/2019Numarası : 2018/759 E. 2019/21 K.
Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan sanık A. K.'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 179/3. maddesi delaletiyle aynı Kanunun 179/2 ve 62/1. maddeleri uyarınca 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, cezasının anılan Kanunun 51/1. maddesi gereğince ertelenmesine ve 53/6. maddesi uyarınca da sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınmasına dair Şanlıurfa 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/01/2019 tarihli ve 2018/759 esas, 2019/21 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi. Benzer bir olaya ilişkin, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 18/12/2018 tarihli ve 2018/7525 esas, 2018/12281 karar sayılı ilamında yer alan "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hakkında kasıtlı suçtan hüküm kurulan sanık hakkında, taksirli suçtan mahkumiyet halinde uygulanabilip kasıtlı suçlarda uygulama olanağı bulunmayan 5237 sayılı TCK'nın 53/6. maddesindeki, sürücü belgesinin geçici olarak geri alınması tedbirinin uygulanması suretiyle sürücü belgesinin 3 ay süreyle geri alınmasına karar verilmesinde isabet görülmemiş olup;,,..... BOZULMASINA " şeklindeki açıklamalar karşısında, kasıtlı suçtan hüküm kurulan sanık hakkında, taksirli suçtan mahkumiyet halinde uygulanabilen 5237 sayılı Kanunun 53/6. maddesindeki sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasına karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Adalet Bakanlığının 14/09/2020 gün ve 94660652-105-63-11173-2020-Kyb sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 26/10/2020 gün ve 2020/88540 sayılı ihbarnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdi kılınmakla;Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hakkında kasıtlı suçtan hüküm kurulan sanık hakkında, taksirli suçtan mahkumiyet halinde uygulanabilir kasıtlı suçlarda uygulama olanağı bulunmayan 5237 sayılı TCK'nın 53/6. maddesindeki, sürücü belgesinin geçici olarak geri alınması tedbirinin uygulanması suretiyle sürücü belgesinin 6 ay süreyle geri alınmasına karar verilmesinde isabet görülmemiş olup; Kanun yararına bozma talebine atfen düzenlenen ihbarnamadeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Şanlıurfa 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 10/01/2019 tarihli ve 2018/759 esas, 2019/21 sayılı kararını CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, hükmün TCK'nın 53/6. maddesinin uygulanmasına yönelik paragrafın hükümden çıkartılması suretiyle diğer hususların aynen bırakılmasına, infazın buna göre yapılmasına, dosyanın mahalline iadesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 19/01/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu