Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 12. CEZA DAIRESI (KYB)

12. Ceza Dairesi         2020/788 E.  ,  2021/1631 K.MÜŞTEKININ DAVAYA KATILMADAN ÖLÜMÜ HALINDE MIRASÇILARDA UZLAŞTIRMA YAPILAMAZ. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (6763) Madde 34
"İçtihat Metni"TÜRK MİLLETİ ADINAY A R G I T A Y İ L A M I
Esas No : 2020/788 Karar No : 2021/1631Tebliğname No : KYB - 2020/34555
İNCELENEN KARARIN;Mahkemesi : İstanbul 16.Ağır Ceza MahkemesiKarar Tarihi :10.12.2019Numarası : 2019/1131 değişik iş
Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan şüpheli Y. Ç. hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 18/11/2019 tarihli ve 2012/138397 soruşturma, 2019/50570 esas, 2019/33476 sayılı iddianamenin iadesine dair İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinin 26/11/2019 tarihli ve 2019/479 sayılı iddianame değerlendirme kararına yönelik itirazın reddine ilişkin İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/12/2019 tarihli ve 2019/1131 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.02/12/2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı Kanunun 253. maddesinin 6. fıkrasında yer alan, "Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların kanunî temsilcisine ulaşılamaması halinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin soruşturma sonuçlandırılır." şeklindeki, Ceza Muhakemesi Uzlaştırma Yönetmeliğinin 7/7. maddesinde yer alan, "Soruşturma evresinde mağdur veya suçtan görenin ölümü halinde uzlaştırma işlemi sonlandırılır. Kovuşturma evresi için Kanunun 243’üncü maddesi saklıdır." şeklindeki ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 243/1. maddesinde yer alan, "Katılan, vazgeçerse veya ölürse katılma hükümsüz kalır. Mirasçılar, katılanın haklarını takip etmek üzere davaya katılabilirler." şeklindeki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; dosyada mevcut nüfus kayıt örneğinden mağdur Z. D.'nun henüz hazırlık aşamasında katılan sıfatını almadan 03/10/2014 tarihinde öldüğünün anlaşılması karşısında, anılan düzenlemeler uyarınca mağdurun mirasçıları ile uzlaştırma işlemlerinin yürütülemeyeceği ve soruşturmanın sonlandırılması gerektiği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş olup 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 10/03/2020 gün ve 94660652-105-34-42-2020-Kyb sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 18/03/2020 gün 2020/34555 sayılı tebliğnamesi ile ihbar ve dava evrakı daireye tevdi kılınmakla;Dosya incelenerek gereği düşünüldü;17.02.2012 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu müşteki Z. D.'nun basit tıbbi müdahale ile iyileşebilecek şekilde yaralandığı, kazaya sebebiyet veren kişi hakkında 18.12.2012 tarihinde şikayetçi olduğu ve müşteki Z. D.'nun soruşturma aşamasında 03.10.2014 tarihinde katılan sıfatı almadan öldüğü, şüpheli hakkında taksirle yaralama suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 18.11.2019 tarihli 2019 /138397 soruşturma numarası ile iddianame düzenlendiği, İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından uzlaşma işlemlerinin müştekinin yasal mirasçıları ile sanık arasında uzlaştırma işlemi yapılmaması suretiyle iddianameyi iadesine karar verdiği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma bürosu ise 27.11.2019 tarihinde bu karara itiraz etti ve İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10.12.2019 tarihli ve 2019/1131 değişik iş kararı ile itiraz reddine karar verdiği olayda, Ceza Muhakemesi Uzlaştırma Yönetmeliğinin 7/7. maddesinde yer alan, "Soruşturma evresinde mağdur veya suçtan görenin ölümü halinde uzlaştırma işlemi sonlandırılır.'' maddesi gereğince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından yapılan itirazın bu yönden kabul edilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddine karar verildiğinin anlaşılması karşısında; Kanun yararına bozma talebine atfen düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/12/2019 tarihli ve 2019/1131 değişik iş sayılı kararının CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 16.02.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu