Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 12. CEZA DAIRESI (KYB)

12. Ceza Dairesi         2020/5184 E.  ,  2021/914 K.TAKSIRLE YARALAMADA KULLANILAN AV TÜFEĞININ MÜSADERE EDILMEYECEĞI TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 54
"İçtihat Metni"TÜRK MİLLETİ ADINAY A R G I T A Y İLAMI
Esas No : 2020/5184 Karar No : 2021/914Tebliğname No : KYB - 2020/74007
İNCELENEN KARARIN;Mahkemesi : Antalya 3. Sulh Ceza HakimliğiKarar Tarihi : 04/09/2018Numarası : 2018/3794 Değişik İş Okuyan tetkik hakimi : Hazal Arıman Taksirle yaralama suçundan şüpheli H. Ş. hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 12/12/2016 tarihli ve 2016/65423 soruşturma, 2016/46124 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı müteakip, talep üzerine suçta kullanılan adli emanetin 2016/7826 sırasında kayıtlı av tüfeği ile eklerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 54. maddesi uyarınca müsaderesine dair Antalya 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 04/09/2018 tarihli ve 2018/3794 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 54/1. maddesinde yer alan ''İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlâk açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir. '' şeklindeki düzenleme dikkate alındığında,Dosya kapsamına göre, şüpheli hakkında taksirle işlenen suçtan dolayı soruşturma yapıldığı ancak müsadere kararının verilebilmesi için anılan düzenleme uyarınca müsadere kararına konu eşyanın kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılması gerektiğinin anlaşıldığı somut olayda, sanıktan ele geçirilen adli emanetin 2016/7826 sırasında kayıtlı ve suç tarihinde taşınması ve bulundurulması tek başına suç teşkil etmeyen ve dosya kapsamında yer alan 21/09/2016 tarihli uzmanlık raporuna göre de 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında kalmayan ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığının araştırma tutanağına göre kayıtlarda ruhsatnamesinin de bulunmadığı anlaşılan av tüfeği ve ekleri ile ilgili 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun gereğince işlem yapılmak üzere idareye teslimine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 04/08/2020 gün ve 94660652-105-07-13051-2019-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden ihbar ve mevcut evrak mevcut evrak tevdi kılınmakla;Dosya incelenerek gereği düşünüldü:Taksirli suçta kullanılan, 6136 sayılı Kanun kapsamında kalmayan ve ruhsatnamesi bulunmayan yivsiz av tüfeğinin TCK'nın 54. maddesi uyarınca müsaderesinin mümkün bulunmadığı, 5728 sayılı Kanunun 377. maddesi ile değişik 2521 sayılı Kanunun 13. maddesine göre işlem yapmaya da mahalli mülki amirin yetkili olduğu gözetilmeden, Adli Emanetin 2016/7826 sırasında kayıtlı av tüfeğinin 5237 sayılı TCK'nın 54/1. maddesi gereğince müsaderesine karar verilmesinde isabet görülmediğinden;Kanun yararına bozma talebine atfen düzenlenen ihbarnamedeki bozma isteği, incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 04/09/2018 tarihli ve 2018/3794 Değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 01/02/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu