Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 12. CEZA DAIRESI (KYB)

12. Ceza Dairesi         2020/1821 E.  ,  2021/410 K.KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞKİLİ OLMASI TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 62TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 179
"İçtihat Metni"TÜRK MİLLETİ ADINAY A R G I T A Y İ L A M IEsas No : 2020/1821 Karar No : 2021/410Tebliğname No : KYB - 2020/48011
İNCELENEN KARARIN;Mahkemesi : Kırklareli 3. Asliye Ceza MahkemesiKarar Tarihi : 19/09/2019Numarası : 2019/846 - 2019/692
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanık T. E. 'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 179/2, 62 ve 52/2. maddeleri gereğince 500,00 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/09/2019 tarihli ve 2019/846 esas, 2019/692 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi. Dosya kapsamına göre, Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/09/2019 tarihli oturumunda kısa karar olarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 179/2 ve 62. maddeleri gereğince 6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/5. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilmesine rağmen, gerekçeli kararda, 5237 sayılı Kanunun 179/2, 62 ve 52/2. maddeleri gereğince 500,00 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmek suretiyle kısa karar ile gerekçeli karar arasında çelişki oluşturulmasında, isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 04/05/2020 gün ve 94660652-105-39-20873-2019-Kyb sayılı yazılı istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 23/05/2020 gün ve 2020/1821 sayılı ihbarnamesi ile Daireye ihbar ve dava evrakı tevdi kılınmakla;Dosya incelenerek gereği düşünüldü:İncelenen dosyada, tefhim edilen ve hükmün esasını oluşturan kısa kararda sanık hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 179/3-2, 62 maddeleri gereğince hükmedilen 6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 5271 sayılı Kanunun CMK’nın 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği halde gerekçeli kararda sanığın trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işlendiğinden bahisle 179/3-2, 62, 50/3, 52/2-3-4. maddeleri gereğince 500 Türk Lirası adli para cezasına hükmedilerek, kısa karar ile gerekçeli karar arasında çelişki meydana getirilmesinde isabet görülmemiş olup, Kanun yararına bozma talebine atfen düzenlenen ihbarnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/09/2019 tarihli ve 2019/846 esas, 2019/692 sayılı kararının CMK'nın 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın mahalline iadesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE; 20.01.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu