Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 12. CEZA DAIRESI (KYB)

12. Ceza Dairesi         2020/1819 E.  ,  2021/765 K.İHBAR KARARININ HAGB OLMASI HALİNDE HAGB KARARI AÇIKLANAMAZ. TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 62TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 179
"İçtihat Metni"TÜRK MİLLETİ ADINAY A R G I T A Y İ L A M I
Esas No : 2020/1819Karar No : 2021/765Tebliğname No : KYB - 2020/48914
İNCELENEN KARARIN;Mahkemesi : Denizli 3. Asliye Ceza MahkemesiKarar Tarihi : 21/02/2019Numarası : 2018/1405 - 2019/332
Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan sanık İ. İ.'in, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 179/3 delaletiyle 179/2 ve 62. maddeleri gereğince 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresi belirlenmesine dair Denizli 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 21/09/2017 tarihli ve 2017/1009 esas, 2017/998 sayılı kararının 11/10/2017 tarihinde kesinleşmesini müteakip, sanığın 11/02/2018 tarihinde işlediği kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan mahkumiyetine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 03/09/2018 tarihli ve 2018/29 esas, 2018/142 sayılı kararı nedeniyle deneme süresi içerisinde kasıtlı suç işlediğine dair yapılan ihbar üzerine, 5271 sayılı Kanunun 231/11. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasına ve sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 179/3 delaletiyle 179/2 ve 62. maddeleri gereğince 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Denizli 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 21/02/2019 tarihli ve 2018/1405 esas, 2019/332 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 13. Ceza Dairesinin 30/05/2019 tarihli ve 2018/15421 esas, 2019/9453 karar sayılı ilamında yer alan "...Hükmün açıklanmasına esas kabul edilen, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/10/2014 gün ve 2013/125 esas, 2014/351 karar sayılı dosyasına konu eylemlerle ilgili olarak mahkumiyet kararı verilmeyip, CMK'nın 231/5. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi ve bu kararın aynı maddenin son cümlesi uyarınca sanık hakkında hukuki sonuç doğurmayacak olması karşısında, denetim süresi içerisinde kasten işlenmiş bir suçtan verilmiş mahkumiyet hükmü bulunmadığından hükmün açıklanma koşullarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hükümlerin açıklanmasına karar verilmesi...BOZULMASINA" şeklindeki açıklamalar nazara alındığında, somut olayda hükmün açıklanmasına esas kabul edilen, Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 03/09/2018 tarihli ve 2018/29 esas, 2018/142 sayılı dosyasına konu eylemle ilgili olarak mahkumiyet kararı verilmeyip, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/5. maddesi gereği hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği, bu kararın aynı maddenin son cümlesi uyarınca sanık hakkında hukuki sonuç doğurmayacak olmadığının anlaşılması karşısında, denetim süresi içerisinde kasten işlenmiş bir suçtan verilmiş mahkumiyet hükmü bulunmadığından, hükmün açıklanma koşullarının oluşmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde hükmün açıklanmasına karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 04/06/2020 gün ve 94660652-105-20-18585-2019-Kyb sayılı yazılı istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 04/06/2020 gün ve 2020/1819 sayılı ihbarnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdi kılınmakla;Dosya incelenerek gereği düşünüldü:Mahkemece 21.09.2017 tarihli karar ile sanık hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın 5 yıl yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verildiği ve kararın 11.10.2017 tarihinde kesinleştiği; 5271 sayılı CMK'nın 231/11. maddesinde, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde, mahkemece hükmün açıklanacağı düzenlenmiş olup, sanığın kararın kesinleşmesinden sonra 11.02.2018 tarihinde işlediği 5237 sayılı TCK'nın 191/1 maddesinde düzenlenen kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan dolayı Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 03.09.2018 tarihli ve 2018/29 esas, 2018/142 karar sayılı ilamı ile “sanık hakkında atılı suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezasının CMK’nın 231/5 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve bir yıl süre ile tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına” karar verildiği, Denizli 3. Asliye Mahkemesine herhangi bir ihbarda bulunulmadığı halde, duruşma açılarak hükmün açıklanmasına karar verilmiş ise de; ikinci suç hakkında Mahkemesince “ hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve bir yıl denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına” karar verildiği ve ortada hükmün açıklanmasına dayanak söz konu bir mahkumiyet hükmü bulunmadığının anlaşılması karşısında bu karara dayanılarak hükmün açıklanmasında bir isabet görülmediğinden,Kanun yararına bozma talebine atfen düzenlenen ihbarnamedeki bozma isteği, incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Denizli 3. Asliye Ceza Mahkemesinin 21/02/2019 tarihli ve 2018/1405-2019/332 sayılı kararının CMK’nın 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde buna göre yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE; 27.01.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu