Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 12. CEZA DAIRESI (KYB)

12. Ceza Dairesi         2020/12463 E.  ,  2021/4209 K.SERI MUHAKEME USULÜNÜN BILGILENDIRME VE TEKLIF AŞAMASINDA MÜDAFII ŞARTI BULUNMADIĞI GIBI , ŞÜPHELININ TEKLIFI REDDETMESI HALINDE MÜDAFII OLMAKSIZIN TUTANAĞI IMZALAMASININDA HUKUKA UYGUN OLMASI KARŞISINDA , BU GEREKÇE ILE YAPILAN IDDIANAMENIN IADESI ISTEMININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞU CIHETLE , ... KANUN YRARINA BOZULMASINA KARAR VERILMIŞTIR. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (7188) Madde 23
"İçtihat Metni"Esas No : 2020/12463 Karar No : 2021/4209Tebliğname No : KYB - 2020/102564
İNCELENEN KARARIN;Mahkemesi : Giresun 1. Ağır Ceza MahkemesiKarar Tarihi : 29/07/2020Numarası : 2020/759 Değişik İş Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan şüpheli T.A. hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 23/07/2020 tarihli ve 2020/513 soruşturma, 2020/167 esas, 2020/155 sayılı iddianamenin usulüne uygun seri muhakeme usulü uygulanmadığı gerekçesi ile iadesine dair Tirebolu Asliye Ceza Mahkemesinin 29/07/2020 tarihli ve 2020/163 sayılı iddianame değerlendirme sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 29/07/2020 tarihli ve 2020/759 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.24/10/2019 tarihinde 30928 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23. maddesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250. maddesinde yapılan değişiklik ile "Seri Muhahakeme" usulüne yer verildiği, bu düzenlemeye istinaden çıkarılan Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği'nde, seri muhakeme usulünün, uygulama alanının, usule ilişkin düzenlemelerin, usulün teklifinin, yaptırımları belirleme usulünün, Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenen talepnamede yer alacak hususların, mahkemece talepnamenin değerlendirilmesinin, talep üzerine verilecek kararlar ile bu kararlara ilişkin itiraz usulünün ve uygulamaya dair diğer hususların belirtildiği,Bu düzenlemelere göre, 5271 sayılı sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250/1-a maddesinde belirtilen katalog suçlardan başlatılan soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde seri muhakeme usulünün uygulanacağı, usulüne uygun yapılacak teklif sonrasında Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenen talepname üzerine mahkemesince hüküm kurulması, aksi takdirde talebin reddedilerek soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla dosyanın Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi gerekeceği,Somut olayda, şüpheli hakkında katalog suçlardan olan trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin iadesine karar verilmiş ise de; anılan Kanunun 250. maddesi ile Yönetmelik gereğince, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliye hakkındaki isnat, seri muhakeme usulüne ilişkin açıklama ve bu usule ilişkin haklarını içerecek şekilde tekliften önce bilgilendirmenin yapıldığı, 22/07/2020 tarihinde müdafii hazır bulunmaksızın Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliye yapılan teklifin reddedildiği, seri muhakeme usulünün teklif aşamasında, şüphelinin usulün uygulanmasını kabulünün geçerli olması için teklifin kabulünün ancak müdafi huzurunda gerçekleştirilmesi gerektiği, ancak bilgilendirme ve teklif aşaması için müdafii şartının aranmadığı gibi şüphelinin teklifi reddetmesi halinde ret tutanağının müdafii görevlendirilmeksizin tanzim edilip sadece şüpheli tarafından imzalanmasının yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri kapsamında hukuka uygun olduğu gözetilmeden, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 11/11/2020 gün ve 94660652-105-28-16403-2020-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden ihbar ve mevcut evrak tevdi kılınmakla;Dosya incelenerek gereği düşünüldü:Tirebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliye hakkındaki isnat, seri muhakeme usulüne ilişkin açıklama ve bu usule ilişkin haklarını içerecek şekilde tekliften önce Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliğinin 10/1. maddesi gereğince bilgilendirmenin yapıldığı, 22/07/2020 tarihinde Cumhuriyet savcısı tarafından seri muhakeme usulü kapsamında şüpheliye tüm sonuçları ile belirtilen teklifin müdafii bulunmaksızın reddedildiği anlaşılmakla, anılan Kanun ve Yönetmelik kapsamında bilgilendirme yapıldığı, bilgilendirme ve teklif aşamasında müdafii bulundurma zorunluluğu bulunmadığı gibi, şüphelinin teklifi reddetmesi halinde ret tutanağının müdafii görevlendirilmeksizin tanzim edilip sadece şüpheli tarafından imzalanmasının hukuka uygun olduğu anlaşılmakla, Kanun yararına bozma talebine dayanılarak düzenlenen ihbarnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, Tirebolu Asliye Ceza Mahkemesinin 29/07/2020 tarihli ve 2020/163 sayılı iddianame değerlendirme sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 29/07/2020 tarihli ve 2020/759 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca isteme uygun olarak BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde Ağır Ceza Mahkemesince yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 25.05.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu