Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 12. CEZA DAIRESI (KYB)

12. Ceza Dairesi         2020/12462 E.  ,  2021/4208 K.TALEPRAMEDE YER ALAN YAPTIRIM VE GÜVENLIK TEDBIRLERINDEN FARKLI OLARAK SANIK HAKKINDA TALEP OLUNAN HAGB MÜESSESESI UYGULANMADAN HÜKÜM TESIS EDILEMEYECEĞI CIHETLE , SANIK HAKKINDA VERILEN MAHKUMIYET HÜKMÜNÜN KANUN YARARINA BOZULMASINA TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 50TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 179
"İçtihat Metni"Esas No : 2020/12462 Karar No : 2021/4208Tebliğname No : KYB - 2020/102573
İNCELENEN KARARIN;Mahkemesi : Çanakkale 4. Asliye Ceza MahkemesiKarar Tarihi : 03/07/2020Numarası : 2020/357 Esas, 2020/368 Karar Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan şüpheli A. A. hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 ve 250/4. maddeleri gereğince 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 5271 sayılı Kanununun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 03/07/2020 tarihli ve 2020/6005 soruşturma, 2020/1619 esas, 2020/170 sayılı seri muhakeme usulüne tabi talepnamenin kabulüne ve adı geçen sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 179/2, 250/4, 50/1-a ve 52/2. maddeleri gereğince 2.400,00 Türk Lirası adlî para cezası ile cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve cezanın ertelenmesine yer olmadığına ilişkin Çanakkale 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/07/2020 tarihli ve 2020/357 esas, 2020/368 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun "Seri muhakeme usulü" başlıklı 250. maddesinde yer alan; "(5) Dördüncü fıkra uyarınca sonuç olarak belirlenen hapis cezası Cumhuriyet savcısı tarafından, koşulları bulunması hâlinde Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesine göre seçenek yaptırımlara çevrilebilir veya 51 inci maddesine göre ertelenebilir. (6) Bu maddeye göre belirlenen yaptırımlar hakkında, Cumhuriyet savcısı tarafından, koşulları bulunması hâlinde 231 inci madde kıyasen uygulanabilir. (8) Cumhuriyet savcısı, şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün uygulanmasını yazılı olarak görevli mahkemeden talep eder. Talep yazısında; ... h) Belirlenen yaptırım ile beşinci ve altıncı fıkra uygulanmış ise bunlara ilişkin hususlar ve güvenlik tedbirleri, gösterilir." şeklindeki düzenlemeler gözetildiğinde, seri muhakeme usulü uygulanan şüpheli hakkında ceza ve güvenlik tedbirlerine Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebileceği, bu konuda ilgili Mahkemece, uygulanan ceza ve güvenlik tedbirlerinin şartlarının oluşması ve suçun seri muhakeme usulüne tabi olması halinde sadece talebin kabulü ile hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde talepnameden farklı karar verilmesinde isabet görülmemiştir.5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 13/11/2020 gün ve 94660652-105-17-16234-2020-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden ihbar ve mevcut evrak tevdi kılınmakla;Dosya incelenerek gereği düşünüldü: 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun seri muhakeme usulüne ilişkin 250/9. maddesinde yer alan "Mahkeme, şüpheliyi müdafii huzurunda dinledikten sonra üçüncü fıkradaki şartların gerçekleştiği ve eylemin seri muhakeme usulü kapsamında olduğu kanaatine varırsa talepte belirlenen yaptırım doğrultusunda hüküm kurar; aksi takdirde talebi reddeder ve soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla dosyayı Cumhuriyet başsavcılığına gönderir." düzenlemesi uyarınca, seri muhakeme usulü incelemesi yaptıktan sonra talepnamenin kabulüne karar veren mahkeme, hüküm kurarken talepnamede yer alan yaptırım ve güvenlik tedbirleri ile bağlıdır. Ancak, Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliğinin 13/2-c. maddesine göre, talepnamede yer alan yaptırım hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci veya Türk Ceza Kanununun 50 ve 51 inci maddelerinin uygulanmasında objektif koşulların gerçekleşmediği anlaşılırsa mahkeme eksikliklerin tamamlanması amacıyla talepnamenin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verebilir. Mevcut olayda, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının 03/07/2020 tarihli ve 2020/6005 soruşturma, 2020/1619 esas, 2020/170 sayılı talepnamesinde sanık hakkında 1 ay 15 gün hapis cezasına hükmedilmesi ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/6. maddesi gereğince sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, aynı maddenin 8. fıkrası uyarınca 5 yıllık denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmesi talep edilmiştir. Talepnameyi kabul eden Çanakkale 4. Asliye Ceza Mahkemesi ise sanık hakkında 2.400 TL adli para cezasına hükmetmiş, sanığın 10/09/2019 tarihinde kesinleşmiş kasıtlı suçtan mahkumiyetinin bulunduğundan bahisle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar vermiştir. Bu bilgiler ışığında, Çanakkale 4. Asliye Ceza Mahkemesinin, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen talepnamede eksiklik görmesi halinde talepnameyi iade edebileceği, kabulüne karar vermesi halinde ise talepnamede yer alan yaptırım ve güvenlik tedbirlerinden farklı olarak hüküm tesis edemeyeceği anlaşılmış olup; Kanun yararına bozma talebine atfen düzenlenen ihbarnamedeki bozma isteği, incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Çanakkale 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 03/07/2020 tarihli ve 2020/357 E., 2020/368 K. sayılı kararının CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 25.05.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu