Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 12. CEZA DAIRESI (KYB)

12. Ceza Dairesi         2020/12461 E.  ,  2021/4423 K.DOSYA KAPSAMI VE OLUŞU ILE UYUMLU KAZA TESPIT TUTANAĞINA GÖRE, SOMUT OLAYA KONU TRAFIK KAZASINDA KUSURSUZ OLDUĞU TESPIT EDILEN ŞÜPHELI HAKKINDA VERILEN KYOK'IN USUL VE YASAYA UYGUN OLDUĞU CIHETLE , KYB TALEBININ REDDINE KARAR VERILMIŞTIR.
"İçtihat Metni"Esas No : 2020/12461 Karar No : 2021/4423Tebliğname No : KYB - 2020/102935
İNCELENEN KARARIN;Mahkemesi : Alanya 1. Sulh Ceza HakimliğiKarar Tarihi : 12/01/2018Numarası : 2016/2040 Değişik İş
Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından şüpheli A. K. hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 26/01/2016 tarihli ve 2015/14949 soruşturma, 2016/1081 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Alanya 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 12/01/2018 tarihli ve 2016/2040 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.Dosya kapsamına göre, olay tarihinde şüpheli A.'in kullanmakta olduğu araç ile seyir halindeyken müştekinin aniden yola fırladığı, şüphelinin aracının dikiz aynası ile çarparak yaralanmasına sebebiyet vermesi şeklinde gerçekleşen somut olay neticesinde, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca "dosya içerisinde bulunan kaza tespit tutanağı ve diğer deliller incelendiğinde kazanın oluşumunda şüphelinin kusurunun olmadığı" gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de; dosyada yer alan tanık beyanlarında müştekinin yaralanmasına neden olan aracı kovuşturmaya yer olmadığına dair karardaki kabulün aksine sarı saçlı bir bayanın kullandığı, sürücünün daha önceden tanıdıkları E. A. olduğu şeklinde beyanda bulundukları anlaşılmakla, söz konusu hususu açıklığa kavuşturmak, kazanın meydana geldiği sırada sürücü koltuğunda oturan kişinin tespitni sağlamaya yönelik olarak öncelikle yapılan soruşturma kapsamında aracı kullandığı iddia edilen E. A.'ün beyanına başvurulması gerektiği, alınacak beyan sonrasında yine şüpheli olarak sürücü konumunda A. K.'nun olduğunun kabulü halinde ise, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca anılan soruşturma kapsamındaki gibi tarafların açıkça kusur oranlarına dair açıklamaya yer verilmeyen 16/08/2015 tarihli kaza tespit tutanağına dayanılarak kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar verilemeyeceği cihetle, öncelikle tarafların kusur oranının açık bir şekilde belirlenmesini sağlamak amacıyla bir bilirkişi raporu aldırıldıktan sonra sonucuna göre tarafların hukuki durumunun tayin ve takdir edilmesi gerektiği gözetilmeden, soruşturmanın genişletilmesine karar verilmesi yerine, yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 13/11/2020 gün ve 94660652-105-07-15687-2020-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden ihbar ve mevcut evrak tevdi kılınmakla;Dosya incelenerek gereği düşünüldü:Tüm dosya kapsamının incelenmesinde, şüphelinin idaresindeki otomobil ile gündüz yerleşim yeri içi iki şeritli bölünmüş asfalt Devlet karayolunda yolun sağından aniden kaplamaya giren müşteki yayaya aracının sağ ön yan ayna kısmı ile çarpması neticesinde, müştekinin hayati tehlike geçirecek ve kemik kırığı meydana gelecek şekilde yaralandığı, çarpma noktasının 7 metre gerisinde yaya geçidi bulunduğu ve çarpma noktasının yolun sağdan 0.5 inci metresinde olduğu olayda, yürütülen soruşturma neticesinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 26/01/2016 tarih ve 2015/14949 soruşturma, 2016/1081 karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı müşteki vekilince öğrenme üzerine itiraz edilerek, aracı kullanan kişinin E. A. olduğu, bu husus hakkında araştırma yapılmadığı, çarpma noktasınının yaya geçidinde olması nedeniyle müştekiye çarpan araç şoförünün kusurlu olduğu, müştekinin beyanının alınmadığı, bu nedenle takipsizlik kararının kaldırılması gerektiğinin ileri sürüldüğü, itirazı inceleyen Alanya 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin "Dosya kapsamında yer alan kaza tespit tutanağına göre şüphelinin kusurunun olmadığının belirtildiği, tanık beyanlarının dosyada bulunduğu tekrar alınmasının dosyaya yeni bir katkı sağlamayacağı, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca sadece şüpheli A. K. hakkında soruşturma yürütülüp kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği, E. A. hakkında herhangi bir karar verilmediği bu nedenle takipsizlik kararında şüpheli olarak hakkında karar verilmeyen bir kişi hakkında hakimliğimizin değerlendirme yapıp kişiyi dosyaya dahil etme yetkisinin bulunmadığı buna ilişkin müracaat kurumunun savcılık olduğu" şeklindeki değerlendirme ile itirazın reddine karar verdiği anlaşılmakla, müştekinin 7 metre geride yaya geçidi olmasına rağmen yaya geçidini kullanmayarak kaplamaya girdiği, çarpma noktasının müştekinin kaplamaya girdiği sağ banketten 0.5 metre uzaklıkta ve aracın sağ ön yan ayna kısmı ile olduğu, kaza sonrası düzenlenen 16.08.2015 tarihli kaza tespit tutanağında müştekinin kusurlu olduğu, şüphelinin ise kusursuz olduğuna dair bildirilen görüşün dosya kapsamı ve oluş ile uyumlu olduğu, kanun yararına bozma talebine konu Alanya 1. Sulh Ceza Hakimliği kararının şüpheli A. K. hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara ilişkin olduğu, bu itibarla meydana gelen trafik kazasında kusuru bulunmayan şüpheli A. K. hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine dair Alanya 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 12/01/2018 tarihli ve 2016/2040 değişik iş sayılı kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından; bu karara yönelik kanun yararına bozma talebinin CMK'nın 309. maddesi gereğince REDDİNE, müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 01.06.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu