Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 12. CEZA DAIRESI (KYB)


12. Ceza Dairesi 2011/11301 E., 2011/4822 K.

12. Ceza Dairesi 2011/11301 E., 2011/4822 K.
İNFAZ-CEZANIN ERTELENME TALEBİ SAVCILIK RET ETMİŞ-İNFAZDA DURAKSAMA YOK-RET
"İçtihat Metni"

Bilinçli taksirle ölüme sebep olma suçundan hükümlü O... A... hakkında hükmedilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının infazı sırasında, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkındaki Kanun'un 17/1. maddesine göre hakkındaki ilâmın infazının 6 ay ertelemesine ilişkin talebinin Cumhuriyet Savcısı tarafından kabul edilmemesi kararına karşı itirazının, infaz savcılığı tarafından verilen kararın itirazı kabil olmadığından bahisle reddine dair Kadıköy 1. Asliye Ceza Mahkemesince 04/11/2010 tarihli ve 2010/209 değişik is sayılı kararına karsı yapılan itirazın da keza reddine ilişkin Kadıköy l.Ağır Ceza Mahkemesinin 14/12/2010 tarihli ve 2010/1391 müteferrik sayılı kararı ile ilgili olarak;

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un "Mahkumiyet hükmünün yorumunda veya çektirilmesinde duraksama olursa, cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilmeyeceği ileri sürülür yada sonrada yürürlüğe giren kanun, hükümlünün lehine olursa, duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için hükmü veren mahkemeden karar istenir" şeklindeki 98/1. maddesi karşısında, aynı Kanun'un 17. maddesinde üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına hükümlülere tanınan, infazın ertelenmesine ilişkin talepler üzerine savcılıklarca verilen red kararlarının bahsedilen hapis cezalarının infazında duraksamalara sebep olduğu ve 98. madde kapsamında değerlendirilerek duraksamanın aşılması adına hükmü veren mahkemece karar verilmesi gerekeceği anlaşılmakla, esasa girmeden savcılıklarca söz konusu erteleme taleplerine dair kararların itirazı kabil olmayacağından bahisle verilen red kararına itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı şeklide reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığının 28.05.2011 gün ve 2011/30605 sayılı kanun yararına bozma talebine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 29.06.2011 gün ve 215518 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdi kılınmakla;

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Hükümlü müdafinin, hükümlünün çocuklarının okul durumunu gerekçe göstererek hükümlünün ailesi için mahkumiyetin amacı dışında ağır bir zarara neden olacağından bahisle hapis cezasının altı ay süreyle ertelenmesine yönelik talebinin Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 21.10.2010 tarihinde reddedildiği, infazın ertelenmesi isteğinin çektirilecek cezanın hesabında duraksamaya neden olan bir durum olmadığı ve 5275 sayılı Kanunun 98. Maddesinde belirtilen mahkemeden karar istenmesini de zorunlu kılmadığı anlaşıldığından, yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, dosyanın gereği için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 14.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu