Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI (KYB)

11. Ceza Dairesi         2022/3 E.  ,  2022/767 K.BAĞLI OLDUĞU AĞIR CEZA MAHKEMESINE EN YAKIN AĞIR CEZA MAHKEMESININ YETKILI OLDUĞU TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) DOLANDIRICILIK
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 05.10.2021 tarih ve 2021/17499 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 23.11.2021 tarih ve KYB-2021/125632 sayılı ihbarname ile;Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan şüpheliler D. U. ve A. isimli şahıs haklarında yapılan soruşturma esnasında, suç yeri itibarıyla dosyanın Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığının 27.12.2019 tarihli ve 2019/4607 soruşturma, 2019/264 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın Alucra Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 07.12.2020 tarihli ve 2020/8794 soruşturma, 2020/1523 sayılı yetkisizlik kararını takiben, bu kez suç yeri bakımından dosyanın Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Alucra Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 18.12.2020 tarihli ve 2020/656 soruşturma, 2020/30 sayılı yetkisizlik kararını takiben, Alucra Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesine dair mercii Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 14.01.2021 tarihli ve 2021/8 değişik iş sayılı kararının "5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 161/7. maddesinde yer alan "Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada Cumhuriyet savcısı, kendisinin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı verir ve yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyasını, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gönderir. Mahkemece bu konuda verilen karar kesindir." şeklindeki düzenleme karşısında, somut olayda ilk yetkisizlik kararının Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca verildiği ve dosyanın Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği, ancak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının da kendisini yetkisiz görerek dosyayı 07/12/2020 tarihli yetkisizlik kararı ile Alucra Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği anlaşılmakla, bu ikinci yetkisizlik kararından hemen sonra dosyanın Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına en yakın ağır ceza mahkemesine gönderilerek yetkili savcılığın belirlenmesi gerektiği cihetle, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 07/12/2020 tarihli yetkisizlik kararından sonra verilen yetkisizlik kararlarının hukuken geçersiz ve yok hükmünde oldukları gözetilerek, yetki uyuşmazlığı hakkında karar verilmesine yer olmadığına, dosyanın Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının bağlı olduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi olan Fethiye Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerektiği halde, yazılı şekilde uyuşmazlığın esastan incelenerek karar verilmesinde isabet görülmediğinden" bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması istenilmiş olmakla, Dosya incelendi gereği görüşüldü: İncelenen dosya içeriğine göre; kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmekle, Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 14.01.2021 tarihli ve 2021/8 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde takdir ve ifasına, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 19.01.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu