Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI (KYB)

11. Ceza Dairesi         2022/1 E.  ,  2022/1320 K.BASIT DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UZLAŞMA KAPSAMINDA KALDIĞITÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) DOLANDIRICILIK
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 25.10.2021 tarih ve 2021/21800 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 24.11.2021 tarih ve KYB-2021/132831 sayılı ihbarname ile;Basit dolandırıcılık suçundan sanık S. Ö. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 37/1 ve 220/5. maddeleri yollamasıyla 157/1 ve 52/2. maddeleri uyarınca 3 yıl hapis ve 20.000,00 Türk lirası adli para cezaları ile cezalandırılmasına dair Denizli 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 06.02.2012 tarihli, 2009/855 Esas ve 2012/47 Karar sayılı kararının, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 23.05.2017 tarihli, 2015/2100 Esas ve 2017/4670 Karar sayılı ilâmı ile onanarak kesinleşmesini müteakip, hükümlünün 24.10.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince uzlaştırma hükümlerinin uygulanmasına yönelik talebinin reddine ilişkin Denizli 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 22.06.2021 tarihli, 2009/855 Esas ve 2012/47 Karar sayılı ek kararına karşı yapılan itirazın reddine dair mercii Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 12.07.2021 tarihli ve 2021/685 değişik iş sayılı kararının; "Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 15.09.2020 tarihli ve 2020/1617 Esas, 2020/9467 Karar sayılı ilamında yer alan, "Hükümden sonra 24.10.2019 tarihinde yürürlüğe giren, 7188 sayılı Kanun'un 26. maddesi ile değişik CMK'nin 253. maddesi uyarınca, uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte ve aynı mağdura karşı işlenmiş olması hâlinde uzlaşma hükümlerinin uygulanamayacağına ilişkin düzenleme karşısında; somut olayda sanıkların birlikte işlediği uzlaşma kapsamında olmayan TCK’nın 220. maddesinde düzenlenen suç işlemek için örgüt kurma ve üye olma suçunun mağdurunun kamu olması ve aynı Kanun'un 157/1. maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçunun mağdurlarının ise S. T., E. I., M. Ö., Ş. C. ve M. T. olması nedeniyle anılan Kanun hükümleri ile değişik CMK’nin 253/3. maddesinin uygulama alanı bulmayacağı ve hükümden sonra 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun'un 34. maddesi ile değişik CMK’nin 253/1. madde hükmü uyarınca, sanıklara atılı TCK’nin 157/1. maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçunun uzlaştırma kapsamına alınmış olması nedeniyle CMK’nın 254. maddesi uyarınca dolandırıcılık suçuna ilişkin olarak usulünce uzlaştırma işlemleri yerine getirilip, sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu," şeklindeki açıklamalar nazara alındığında, Dosya kapsamına göre, sanığın dolandırıcılık suçuyla birlikte işlediği uzlaşma kapsamında olmayan 5237 sayılı Kanun'un 220. maddesinde düzenlenen suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak suçunun mağdurunun kamu olması ve aynı Kanun'un 157/1. maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçunun mağdurlarının ise dosya kapsamındaki gerçek kişi mağdurlar olması nedeniyle anılan Kanun hükümleri ile değişik 5271 sayılı Kanun'un 253/3. maddesinin uygulama alanı bulmayacağı ve hükümden sonra 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun'un 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı Kanun’un 253/1. madde hükmü uyarınca, sanığın üzerine atılı 5237 sayılı Kanun'un 157/1. maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçunun uzlaştırma kapsamına alınmış olması nedeniyle, anılan Kanun'un 254. maddesi uyarınca uzlaştırma işleminin yapılması için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi gerektiği gözetilmeksizin, merciince itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden" bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması istenilmiş olmakla, Dosya incelendi gereği görüşüldü: İncelenen dosya içeriğine göre; kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, Denizli 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 22.06.2021 tarihli, 2009/855 Esas ve 2012/47 Karar sayılı ek kararına karşı yapılan itirazın reddine dair mercii Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 12.07.2021 tarihli ve 2021/685 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, hükümlü hakkındaki infazın durdurulmasına, başka suçtan tutuklu yada hükümlü değilse derhal TAHLİYESİNE, müteakip işlemlerin mahallinde takdir ve ifasına, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 26.01.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu