Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI (KYB)

11. Ceza Dairesi         2021/41596 E.  ,  2022/772 K.SORUŞTURMANIN GENIŞLETILMESI YERINE ITIRAZIN REDDINE KARAR VERILMESITÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) DOLANDIRICILIK
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 25.10.2021 tarih ve 2021/18701 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 05.11.2021 tarih ve KYB-2021/132085 sayılı ihbarname ile;Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından şüpheliler A. K., E. D. ve meçhul şüpheli hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 05.04.2021 tarihli ve 2020/53013 soruşturma, 2021/26073 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii İzmir 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 25.05.2021 tarihli ve 2021/2148 değişik iş sayılı kararının "5271 sayılı Kanun’un 160. maddesi uyarınca, Cumhuriyet savcısının, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlaması gerektiği, aynı Kanun’un 170/2. maddesi gereğince yapacağı değerlendirme sonucunda, toplanan delillerin suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu kanısına ulaştığında iddianame düzenleyerek kamu davası açacağı, aksi hâlde ise anılan Kanun’un 172. maddesi gereği kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar vereceği, buna karşın Cumhuriyet savcısının 5271 sayılı Kanun’un kendisine yüklediği soruşturma görevini yerine getirmediği, ortada yasaya uygun bir soruşturmanın bulunmadığı durumda, anılan Kanun’un 173/3. maddesindeki koşullar oluşmadığından, itirazı inceleyen merciin Cumhuriyet savcısının soruşturma yapmasını sağlamak maksadıyla itirazın kabulüne karar verebileceği yönündeki açıklamalar karşısında,Müştekinin 16.07.2019 tarihli şikayet dilekçesi ve 05.12.2019 tarihli kolluk ifadesinde özetle, 2018 yılı Mayıs ayı gibi kendisine Dikili İcra Müdürlüğünden icra evrakı geldiğini, Dikili İcra Müdürlüğünden yapmış olduğu araştırma sonucu K.V. P. N. İ. S. ve Tic. Ltd. Şti. Ş. tarafından İş Bankası Tepecik Şubesinden kredi kullanıldığını, ayrıca bankadan teminat mektubu alınarak başka şirketlere verildiğini ve bu işlemlerin hepsinde kendisinin kefil gösterildiğini, sözleşme fotokopilerini incelediğinde kefil olarak adına atılan imzaların kendisine ait olmadığını tespit ettiğini, imzaların kendisi adına bilgisi dışında başkaları tarafından atıldığını ve bu şekilde borçlandırıldığını, hakkında icra takibi başlatılarak evinin satışa çıkarıldığını, satışın durdurulması için İcra Hukuk Mahkemesine müracaat ettiğini ve davanın devam ettiğini, bu şirketin bir çok usulsüz işlem yaptığını ve bu duruma İş Bankası Yenişehir Şube Müdürlüğünün müdahale etmeyerek kayıtsız kaldığını, bu şekilde kendisini mağdur eden K.V. P. N. İ. S. ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi olan E. D. ve şirket müdürü A. K.isimli şahısların resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarını işlediklerinin iddia edildiği somut olayda, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, imza ve yazı mukayesesi yapılabilmesi maksadıyla, müşteki adına rızası dışında düzenlendiğini iddia ettiği mezkur sözleşme asıllarının İş Bankası Genel Müdürlüğünden istenildiği, gelen cevabi yazıda sözleşme asıllarının B. V. Y. A.Ş.'ye teslim edildiğinin bildirildiği, B. V. Y. A.Ş.'den sözleşme asılları istenildiğinde gelen cevabi yazıda sözleşmelerin İzmir 6. Asliye Ticaret Mahkemesine gönderildiğinin bildirildiği, İzmir 6. Asliye Ticaret Mahkemesinden sözleşme asılları istenildiğinde gelen cevabi yazıda belge asıllarının fiziken dosyaya sunulmadığının belirtildiği, ayrıca İzmir 26. İcra Müdürlüğünden sözleşme asıllarının talep edildiği ve gelen cevabi yazıda da dosyada herhangi bir sözleşeme aslının bulunmadığının bildirildiği, soruşturma konusu olayda müşteki tarafından sahtelik iddiasında bulunulan belge asıllarının temin edilemediği, aslı ele geçirilemeyen fotokopi belgelerin de hukuki sonuç doğurmaya elverişli nitelikte olmadığı, aldatma kabiliyetinin bulunup bulunmadığının tespit edilemeyeceği ve tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde meçhul şüphelinin üzerine atılı suçun yasal unsurları itibariyle oluşmayacağından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de; Müştekinin Karabağlar Asayiş Şube Müdürlüğünde vermiş olduğu 05.12.2019 tarihli ifadesinde belirtmiş olduğu K.V. P. N. İ. S. ve Tic. Ltd. Şti. yetkilisi E. D. ile Şirket Müdürü A. K. şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınması, bulunamamaları durumunda haklarında ilgili Sulh Ceza Hakimliğinden yakalama emri çıkartılması, anılan şirket ve şahıslar hakkında atılı suçlara ilişkin başkaca başlatılmış soruşturma kaydı veya açılmış davaların bulunup bulunmadığının araştırılması, alacaklı vekili sıfatıyla A. S. B.tarafından üzerine aslı gibidir kaşesi vurulup imzalanan ve işleme konulan belge fotokopilerinin ilgili İcra Müdürlüğü ve İcra Hakimliğinden istenip temin edildikten sonra müştekiden alınan imza ve yazı örnekleri ile imza ve yazı mukayesesi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi ve şüphelilerin belirlenmesi akabinde hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerekirken, eksik soruşturma sonucu verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itiraz üzerine, soruşturmanın genişletilmesine karar verilmesi yerine, yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, bozulması istenilmiş olmakla,Dosya incelendi, gereği görüşüldü:Kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmekle, İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 25.05.2021 tarihli ve 2021/2148 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 19.01.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu