Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI (KYB)

11. Ceza Dairesi         2021/41595 E.  ,  2022/1402 K.DELILLERIN DEĞERLENDIRILMESI ÜST MAHKEMEYE AIT OLDUĞUNUN GÖZETILMEMESITÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) HIRSIZLIK
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 25.10.2021 tarih ve 2021/10056 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 05.11.2021 tarih ve KYB-2021/132182 sayılı ihbarname ile; Başkasına ait banka kartının kötüye kullanılması ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan sanıklar C. K. ve Ü. A. haklarında yapılan yargılama esnasında, sanıkların eylemlerinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-l maddesinde düzenlenen kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğundan bahisle mahkemenin görevsizliğine ve dosyanın yetkili ve görevli Samsun Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 25/01/2021 tarihli ve 2019/439 esas, 2021/125 sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulüne ve görevsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 04/03/2021 tarihli ve 2021/284 değişik iş sayılı kararının "müştekinin cep telefonunu arayan şahsın kendisini Halkbank yetkilisi olarak tanıtarak kart aidatlarının haksız kazanç olduğu, müştekiden kesilen kart aidatlarının banka tarafından iade edileceği, kredi kartının numarasıyla şifresine ihtiyaç duyulduğunu söylediğini, şahsa inanarak Halkbank Mecidiye Şubesi nezdinde adına kayıtlı bulunan hesabından verilme kredi kartının numara ve şifresini söylediğini, şahsın işlemin tamamlandığını bildirdiğini, bu şahsın ayrıca, sistemde yaptığı araştırma sonucunda diğer bankalardan kullandığı kartlarla ilgili olarak da iade yapılabileceğini kendisine söylemesi üzerine şahsın bu beyanına da inandığını, D. M. Ş., T. S. Ş. ve Y. K. B. S. Ş. nezdinde kayıtlı bulunan hesaplarından verilen kredi kartlarına ait tüm bilgileri paylaştığını, tam bu esnada D. müşteri hizmetlerinden arandığını, bu şekilde görüştüğü şahsın aslında banka görevlisi olmadığını, kart bilgilerini ele geçirerek işlem yapan bir şahıs olduğunu öğrendiği ve olay sebebiyle şikayetçi olduğu, şikayet üzerine başlatılan soruşturma neticesinde, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan kamu davası açıldığı ancak sanıkların eylemlerinin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğundan bahisle mahkemesince görevsizlik kararı verildiği, bu karara karşı yapılan itirazın ise merciince kabul edilerek anılan kararın kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmış ise de; Benzer bir olaya ilişkin Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 21.12.2020 tarihli ve 2019/14186 esas, 2020/12683 karar sayılı ilamında yer alan "...Sanıkların, kendilerini "kamu görevlisi, banka ve kredi kurumunun çalışanı" olarak tanıttıklarının iddia edilmesi karşısında, sanıklara isnat edilen eylemin 5237 sayılı TCK'nın 158/1-L maddesinde öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesinde zorunluluk bulunması,...BOZULMASINA" şeklindeki açıklamalar nazara alındığında, müştekinin telefonla arayan şahsın kendisini banka görevlisi olarak tanıtması ve müştekinin de bu hususa inanarak istenilen bilgileri vermesi karşısında, sanıklara yüklenen eylemlerin 5237 sayılı Kanun'un 158/1-l. maddesinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmadığına ilişkin delillerin değerlendirilmesinin üst dereceli mahkemeye ait olduğu gözetilmeden, itirazın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla,Dosya incelendi, gereği görüşüldü:Kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmekle, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 04.03.2021 tarihli ve 2021/284 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 27.01.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu