Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI (KYB)

11. Ceza Dairesi         2021/41588 E.  ,  2022/780 K.BASIT DOLANDIRICILIK SUÇUNUN UZLAŞMA KAPSAMINDA KALDIĞITÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) DOLANDIRICILIK
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 13.07.2021 tarih ve 2020/17273 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 06.09.2021 tarih ve KYB-2021/94436 sayılı ihbarname ile; Dolandırıcılık suçundan şüpheli F. K. hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Dikili Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 30/01/2020 tarihli ve 2019/1004 soruşturma sayılı ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii Bergama Sulh Ceza Hâkimliğinin 13/03/2020 tarihli ve 2020/475 değişik iş sayılı kararının "müştekinin işlettiği otele şüphelinin yanında bir kadınla birlikte gelerek başkasına ait bir kimlik belgesi ibraz edip bir miktar peşinat verdikten sonra 15 gün kaldığı; ancak ödeme yapmadan ve odanın anahtarını da iade etmeden kaçtığı, sonrasında otele gelip bu kişiyi soran kişilerden şüphelinin başka bir kişinin kimlik bilgilerini kullandığını anladığını belirterek şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma sonunda, Dikili Cumhuriyet Başsavcılığınca şüphelinin üzerinde kendisine ait fotoğraf bulunan sahte ehliyet ibraz ettiğine dair müştekinin beyanı dışında herhangi bir delil bulunmadığı, dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi içinse yalan boyutunu aşan hileli hareketlerle bir kimseyi aldatarak menfaat temin edilmesi gerektiği, başkasının kimlik bilgilerini söyleyip, müştekiyi ödemeyi daha sonra yapacağını beyan ederek oyalayıp, ücreti ödemeden ayrılmak şeklinde gelişen somut olayda, şüphelinin kimliği konusunda yalan söylemek dışında hileli bir davranışının bulunmadığından bahisle ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek, şüpheli hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak suçundan iddianame dünlendiği anlaşılmış ise de, dosyada mevcut Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 27/11/2019 tarihli ve A.D.2/2019/2913 sayılı cevabi yazısından otel yetkililerince 16/04/2019-07/05/2019 tarihleri arasında Emniyete M. K. isim ve TC kimlik numarasının bildirildiği ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kimlik Bildirim Sistemine (KBS) işlendiğinin tespit edilmesi karşısında, şüphelinin üzerine atılı dolandırıcılık suçunu işlediği hususunda mevcut delillerin kamu davasının açılmasını gerektirir nitelikte bulunduğu ve bu delillerin mahkemesince takdir edilip değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, bozulması istenilmiş olmakla, Dosya incelendi, gereği görüşüldü: Şüphelinin başkasına ait kimlik belgesini ibraz ederek müştekiye ait otelde kaldığı , ücretini ödemeden ayrıldığı iddia edilen olayda; başkasına ait kimlik bilgisini kullanması sebebiyle TCK'nın 136. maddesi gereğince Dikili Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendiği, ibraz ettiği kimliğin ele geçirilememesi nedeniyle resmi belgede sahtecilik suçundan , yalanın nitelikli olmaması sebebiyle de dolandırıcılık suçundan ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, şüpheli hakkında dolandırıcılık suçundan kamu davası ikamesini gerektirir delil bulunduğu, zira şüphelinin önce bir miktar peşinat verip otelde bir başkasının adıyla 15 gün kaldığı, bu hususun Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün cevabi yazısıyla da anlaşıldığı, şüphelinin iddianamede düzenlenen kişisel verileri ele geçirmek ve yaymak fiilinin mağduru ile dolandırıcılık suçunun mağdurlarının farklı olması sebebiyle dolandırıcılık fiilinin uzlaştırma kapsamında kaldığı da dikkate alınarak uzlaştırmanın sağlanmaması halinde kamera, mesaj kayıtları ve diğer cümle delillerin mahkemesince takdir edilip değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesi isabetli olmadığından, kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmekle, Bergama Sulh Ceza Hakimliğinin 13.03.2020 tarihli ve 2020/475 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 19.01.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu