Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI (KYB)

11. Ceza Dairesi         2021/41586 E.  ,  2022/1480 K.BERAAT EDEN VE KENDISINI VEKIL ILE TEMSIL ETTIREN SANIK YARARINA HAZINE ALEYHINE MAKTU AVUKATLIK ÜCRETINE HÜKMEDILECEĞI
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 23.08.2021 tarih ve 2021/12984 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 29.09.2021 tarih ve KYB-2021/107418 sayılı ihbarname ile; Resmi belgede sahtecilik suçundan sanıklar İ. T. ve M. Ş. T. ayrı ayrı beraatine, sanıklar kendini vekille temsil ettirdiğinden 4.080 Türk lirası vekâlet ücretinin Hazineden alınarak sanıklara ayrı ayrı verilmesine dair Siverek 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 25/12/2020 tarihli ve 2020/197 esas, 2020/737 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.Benzer bir olaya ilişkin Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 25/12/2014 tarihli ve 2014/3617 esas, 2014/26669 karar sayılı ilamında yer alan, “...Katılanlar kendilerini aynı vekil ile temsil ettirmelerine rağmen katılanlar yararına tek vekalet ücreti yerine ayrı ayrı üç kez vekalet ücretine hükmedilmesi, Kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden..” şeklindeki açıklamalar ile 1136 Avukatlık Kanunu’nun 168. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan ve karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14/4. maddesinde yer alan "Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir." şeklindeki düzenleme ile anılan maddenin ikinci cümlesinde yer alan "Beraat eden sanıklar birden fazla ise beraat sebebi ortak olan sanıklar müdafii lehine tek, beraat sebebi ayrı olan sanıklar müdafii lehine ise ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur." şeklindeki düzenleme nazara alındığında somut olayda yargılama aşamasında sanıkların aynı avukat tarafından temsil edildiği, sanıkların delil yetersizliği nedeniyle beraatlerine karar verildiğinin anlaşılması karşısında, sanıklar müdafii lehine tek avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden her bir sanık lehine ayrı ayrı maktu vekalet ücreti verilmesinde isabet görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, bozulması istenilmiş olmakla,Dosya incelendi, gereği görüşüldü: İncelenen dosya içeriğine göre; "Beraat eden sanıklar birden fazla ise beraat sebebi ortak olan sanıklar müdafii lehine tek, beraat sebebi ayrı olan sanıklar müdafii lehine ise ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur." şeklindeki düzenlemenin yalnızca 21.12.2015 tarih ve 29569 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14/4. maddesinin ikinci cümlesinde yer aldığı, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 24.11.2020 tarih ve 31314 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14/4. maddesinin, "Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir." biçiminde olduğu, bu tarifede 2016 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 14/4. maddesinin ikinci cümlesindeki düzenlemeye yer verilmediği anlaşılmakta ise de; Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 18.03.2021 tarihli 2021/19-11 Esas ve 2021/128 Karar, 01.06.2021 tarihli 2018/12-45 Esas ve 2021/234 Karar sayılı ilamlarında; aynı dava dosyasında aynı suçtan yargılanan birden fazla sanığın tek müdafi ile temsil edilmesi ve yargılama sonucunda sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi halinde, müdafisi tarafından sanıklara sunulan avukatlık hizmetinin sanık sayısınca bölünmesi mümkün olmadığından sanıklar lehine tek vekâlet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin belirtilmesi karşısında; kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce bu nedenle yerinde görüldüğünden, Siverek 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 25.12.2020 tarihli, 2020/197 Esas ve 2020/737 Karar sayılı kararının CMK'nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA; bozma nedenine göre aynı maddenin 4. fıkrasının (d) bendi uyarınca karar verilmesi mümkün görüldüğünden, hüküm fıkrasının (3) ve (4) numaraları paragraflarının tamamen çıkartılması ile yerine “4.080,00 TL maktu avukatlık ücretinin hazineden alınarak beraat eden ve kendilerini vekil ile temsil ettiren sanıklara verilmesine” cümlesinin yazılmasına, diğer hususların yerinde bırakılmasına, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 07.02.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu