Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI (KYB)

11. Ceza Dairesi         2021/41571 E.  ,  222/783 K.KAZANILMIŞ HAK OLDUĞU GÖZETILMEDEN DAHA FAZLA CEZA VERILMESITÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 13.07.2021 tarih ve 2021/11598 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 17.09.2021 tarih ve KYB-2021/93392 sayılı ihbarname ile;"Güveni kötüye kullanma suçundan sanık R. B. K. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 155/1, 62, 50/1-a ve 52/2. maddeleri gereğince 4.000,00 ve 6.000,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Antalya 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 10/02/2014 tarihli ve 2013/507 esas, 2014/112 sayılı kararının Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 14/06/2017 tarihli ve 2017/12461 esas, 2017/15171 karar sayılı ilâmı ile bozulmasını müteakip, yeniden yapılan yargılama sonunda sanığın beraatine ilişkin Antalya 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 23/03/2018 tarihli ve 2017/637 esas, 2018/206 sayılı kararının Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 11/06/2020 tarihli ve 2018/7810 esas, 2020/5549 karar sayılı ilâmı ile bozulmasını takiben, yeniden yapılan yargılama neticesinde sanığın Türk Ceza Kanunu’nun 155/1, 62 ve 52/2. maddeleri gereğince 8.000,00 Türk lirası adli para ve 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Antalya 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 10.03.2021 tarihli ve 2020/295 esas, 2021/184 sayılı kararının "Antalya 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 10.02.2014 kararının sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine bozulduğunun anlaşılması karşısında; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 307/5. maddesi gereğince 4.000,00 ve 6.000,00 Türk Lirası adli para cezasının sanık bakımından kazanılmış hak olduğu gözetilmeden, yeniden yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında 8.000,00 Türk Lirası adli para ve 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmolunmasında isabet görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dosya incelendi, gereği görüşüldü:Kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmekle Antalya 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 10.03.2021 tarihli, 2020/295 Esas ve 2021/184 Karar sayılı kararının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine göre ve aynı maddenin 4. fıkrasının (d) bendinin verdiği yetkiye dayanılarak, sanık hakkındaki hükmün ilgili kısmına "1412 sayılı CMUK'nin 326/son maddesi uyarınca sanığın sonuç olarak 4000 TL ve 6000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve infazın bu miktar üzerinden yapılmasına," ibarelerinin eklenmesine, hükümlerin diğer bölümlerinin aynen korunmasına, 19.01.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu