Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI (KYB)

11. Ceza Dairesi         2021/41567 E.  ,  2022/1400 K.YETKİSİZLİK KARARITÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) DOLANDIRICILIK
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 13.07.2021 tarih ve 2021/8844 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 17.09.2021 tarih ve KYB-2021/94604 sayılı ihbarname ile; Dolandırıcılık suçundan şüpheliler G. A., M. C. A., M. G. ve M. Y. haklarında yapılan soruşturma esnasında, suç yeri itibarıyla dosyanın Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 20/04/2018 tarihli ve 2018/52252 soruşturma, 2018/4385 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 10/05/2018 tarihli, 2018/3598 soruşturma, 2018/445 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesine dair mercii İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/05/2018 tarihli ve 2018/507 değişik iş sayılı kararını takiben, suç yeri itibarıyla dosyanın Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 16/04/2019 tarihli ve 2019/66980 soruşturma, 2019/5943 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 12/10/2019 tarihli ve 2019/3784 soruşturma, 2019/460 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesine dair mercii İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/10/2019 tarihli ve 2019/1351 değişik iş sayılı kararının "5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/7. maddesinde yer alan "Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada Cumhuriyet savcısı, kendisinin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı verir ve yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyasını, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gönderir. Mahkemece bu konuda verilen karar kesindir." şeklindeki düzenleme karşısında, somut olayda ilk yetkisizlik kararının İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca verildiği ve dosyanın Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesini takiben, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının da kendisini yetkisiz görerek dosyayı 10/05/2018 tarihli yetkisizlik kararı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi sonrasında, mercii İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 23/05/2018 tarihli kararı ile yetkili Cumhuriyet savcılığının kesin olarak belirlenmesine karar verildiği ve anılan karar sonrası verilen yetkisizlik kararlarının hukuki değerden yoksun olduğu gözetilerek merciince işin esasına girilmeksizin yetki uyuşmazlığı hakkında karar verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, bozulması istenilmiş olmakla,Dosya incelendi, gereği görüşüldü: İlk yetkisizlik kararının İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca verildiği ve dosyanın Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesini takiben, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının da kendisini yetkisiz görerek dosyayı 10.05.2018 tarihli yetkisizlik kararı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesi sonrasında, mercii İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 23.05.2018 tarihli kararı ile yetkili Cumhuriyet savcılığının Beykoz şeklinde kesin olarak belirlenmesine karar verildiği, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın topladığı delillerle düzenlediği fezlekeyi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği, buranın ise evrakta delil eksikliği gerekçesiyle fezleke iadesi mahiyetinde yetkisizlik kararı verdiği ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının ise ivedi ve zorunlu işleri yaptıktan sonra fezleke düzenleyip gönderdiğinden bahisle fezleke iadesinin yasaya aykırı olduğunu belirterek karşı yetkisizlik kararı verdiği ,sanki teknik anlamda yetki ihtilafı varmış gibi merci İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından daha evvel Beykozu kesin olarak yetkili kılan merci kararına rağmen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığını yer bakımından yetkili kılan bir kararın verildiği, bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir ve Beykoz arasındaki yetki uyuşmazlığının daha evvel mercii İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 23.05.2018 tarihli kararı ile çözüldüğü belirtilerek Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına yetkisizlik kararı verildiği, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin fezleke iadesi konusunda Beykoz ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Basavcılıkları arasında karar vermesi gerekirken, merci İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına rağmen sanki yer yönünden bir ihtilaf varmış gibi tekrar İzmir Cumhuriyet Başsavcılığını yetkili kıldığı kararı usul ve yasaya aykırı olduğundan İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 25.10.2019 tarihli ve 2019/1351 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 27.01.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu