Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI (KYB)

11. Ceza Dairesi         2021/41559 E.  ,  2022/1399 K.ÖNCELİKLE ESKİ HALE GEİTİRME TALEBİNİN İNCELENMESİ GEREKTİĞİTÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) DOLANDIRICILIK
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 10.09.2021 tarih ve 2019/22093 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 08.10.2021 tarih ve KYB-2021/112603 sayılı ihbarname ile;Dolandırıcılık suçundan şüpheli M. N.hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 09.05.2018 tarihli ve 2018/87769 soruşturma, 2018/64348 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın kabulü ile anılan kararın kaldırılmasına ilişkin mercii İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Mahkemesinin 18.10.2019 tarihli ve 2018/5957 değişik iş sayılı kararının "5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 173/1. maddesi gereğince suçtan zarar görenin, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebileceği nazara alındığında; 1-Dosya kapsamına göre,Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın 18/05/2018 tarihinde müştekiye usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, müştekinin 18/10/2018 havale tarihli dilekçesiyle anılan karara itiraz ettiği, müşteki dilekçesinde itiraz sebeplerini ileri sürmesini müteakip, eşinin rahatsızlığından dolayı çocuk tedavisi ve kanser nedeniyle itirazda bulunamadığını beyan ettiği ve S. B. Ü. İ. Ü. E. ve A. H. tanzim edilen raporun örneğini ibraz etttiği, söz konusu talebin eski hale getirme talebine ilişkin olduğunun anlışması karşısında, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 42/1. maddesinde yer alan “Süresi içinde usul işlemi yapılsaydı, esasa hangi mahkeme hükmedecek idiyse, eski hale getirme dilekçesi hakkında da o mahkeme karar verir.” şeklindeki düzenleme uyarınca mercii tarafından öncelikle eski hale getirme talebi hakkında bir değerlendirme yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde,2-Kabule göre de;Somut olayda, müştekinin 18/05/2018 günü kendisine usulüne uygun olarak yapılan tebligat ile haberdar olduğu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara 18/10/2018 günü itiraz ettiğinin anlaşılması karşısında, 5271 sayılı Kanun’un 173/1. maddesi uyarınca itirazın kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde yapılmamış olduğu gözetilmeden, itirazın süre yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde, isabet görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, bozulması istenilmiş olmakla,Dosya incelendi, gereği görüşüldü: Dolandırıcılık suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın 18.05.2018 tarihinde müştekiye usulüne uygun tebliğ edildiği halde müştekinin eşinin rahatsızlığından dolayı süresinde itirazda bulunamadığına dair hastaneden aldığı rapor örneğini ibraz ederek 18.10.2018 tarihinde eski hale getirme talepli itiraz dilekçesi sunduğu , mercinin öncelikle eski hale getirme talebi hakkında değerlendirme yaparak itirazın süresinde olup olmadığı yönünden bir karar vermesi gerekirken işin esasına girilerek soruşturmanın genişletilmesine karar verilmesi nedeniyle kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, merci İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 18.10.2019 tarihli ve 2018/5957 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE 27.01.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi

UYAP Entegrasyonu