Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI (KYB)

11. Ceza Dairesi         2021/41556 E.  ,  2022/23 K.SUÇTAN SONRA KESİLEŞEN HÜKMÜN TEKERRÜRE ESAS ALINMAYACAĞI VERGİ USUL KANUNU (VUK) (213) VERGİ USUL KANUNU (VUK)
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 12.07.2021 tarih ve 2019/12934 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 17.09.2021 tarih ve KYB-2021/94463 sayılı ihbarname ile; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan sanık Y. A. anılan kanunun 359/1-b ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 43/1. (2 kez) maddeleri gereğince 6 yıl (2 kez) hapis cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının 5237 sayılı Kanun'un 58/6. maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına dair Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesinin 17.06.2015 tarihli ve 2014/1448 esas, 2015/1169 sayılı kararının "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 58/1. maddesinde, "Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi hâlinde, tekerrür hükümleri uygulanır." hükmünün yer alması karşısında, somut olayda sanığa atılı suçların 2008 ve 2009 tarihlerinde işlendiği, tekerrüre esas alınan Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemenin 22.12.2011 tarihli ve 2011/69 esas, 2011/679 sayılı kararının ise suç tarihinden sonra 16.09.2014 tarihinde kesinleştiği anlaşılmakla, anılan ilâmın tekerrüre esas alınamayacağı ve sanığın adli sicil kaydında başka tekerrüre esas mahkumiyeti de bulunmadığının anlaşılması karşısında, sanık hakkında 5237 sayılı Kanun'un 58. maddesinin uygulanma imkanı bulunmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, bozulması istenilmiş olmakla,Dosya incelendi, gereği görüşüldü: Dosyaya konu suçtan sonra kesinleşen hükmün tekerrüre esas alınamayacağı, adli sicil kaydına göre sanık Y. A. tekerrüre esas alınabilecek nitelikte başkaca bir hükümlülüğünün de bulunmadığı anlaşılmakla; kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, sanık Yaşar Aksu‘nun “2008 ve 2009 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme“ suçlarından cezalandırılmasına ilişkin Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesinin 17.06.2015 tarihli 2014/1448 Esas ve 2015/1169 Karar sayılı mahkûmiyet hükümlerinin CMK'nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA; bozma nedenine göre aynı maddenin 4. fıkrasının (d) bendi uyarınca karar verilmesi mümkün görüldüğünden, hüküm fıkralarından tekerrüre ilişkin bölümlerin tamamen çıkartılmasına, diğer hususların yerinde bırakılmasına, infazın buna göre yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 10.01.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu