Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI (KYB)

11. Ceza Dairesi         2021/41553 E.  ,  2022/776 K.231. MADDE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERI BIRAKILMASIRA KARAR VERILMESI GEREKIRTÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 12.07.2021 tarih ve 2021/6270 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 08.10.2021 tarih ve KYB-2021/91511 sayılı ihbarname ile;Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan sanık H. D. 5237 Türk Ceza Kanunu'nun 155/2 ve 52. maddeleri uyarınca 1 yıl hapis ve 100,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 19/02/2019 tarihli ve 2018/272 esas, 2019/221 sayılı kararını kesinleşmesini müteakip, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24/10/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un uzlaşma hükümlerinde yapılan değişiklik nedeniyle hükümlünün hukuki durumunun yeniden değerlendirilerek, infazın durdurulup durdurulmayacağına dair bir karar verilmesi yönündeki talebi üzerine, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine ilişkin Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 01/11/2019 tarihli ve 2018/272 esas, 2019/221 sayılı ek kararını takiben, tarafların edimli olarak uzlaşmaları üzerine, sanık hakkında açılan kamu davasının düşürülmesine dair Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 28/01/2020 tarihli ve 2018/272 esas, 2019/221 sayılı ek kararının "5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun mahkeme tarafından uzlaştırma başlıklı 254/2. maddesinde yer alan "...Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde; sanık hakkında, 231 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Geri bırakma süresince zamanaşımı işlemez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkeme tarafından, 231 inci maddenin onbirinci fıkrasındaki şartlar aranmaksızın, hüküm açıklanır..." şeklindeki düzenleme uyarınca, Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği'nin 27/2. maddesinde yer alan "Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi hâlinde; sanık hakkında, Kanunun 231 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Geri bırakma süresince zamanaşımı işlemez." ve 27/3. maddesinde yer alan "Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi hâlinde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilir." biçimindeki açıklamalar dikkate alındığında,Somut olayda, 14/01/2020 tarihli uzlaştırma raporu ile sanığın uzlaşmaya konu bedel olan toplam 5.500,00 Türk lirasını ilk 4 aylık dönem için 1.000,00 Türk lirası, 5. ay için ise 500,00 Türk lirası (1.500,00 Türk lirası yerine sehven 500,00 Türk lirası yazıldığı düşünülen) olmak üzere taksitler halinde ödemesi koşuluyla, taraflar arasında uzlaşmanın takside bağlanmak suretiyle sağlandığının anlaşılması karşısında, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda ve Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği'nde yer alan düzenlemeler uyarınca, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, bozulması istenilmiş olmakla,Dosya incelendi, gereği görüşüldü:5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 254/2. maddesinde yer alan "Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini def'aten yerine getirmesi halinde, davanın düşmesine karar verir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde; sanık hakkında, 231'inci maddedeki şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Geri bırakma süresince zamanaşımı işlemez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkeme tarafından, 231 inci maddenin onbirinci fıkrasındaki şartlar aranmaksızın, hüküm açıklanır." şeklindeki düzenleme nazara alındığında; söz konusu olayda edimin takside bağlanması nedeniyle sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 28.01.2020 tarihli, 2018/272 Esas ve 2019/221 Karar sayılı ek kararı ile '' kamu davasının düşürülmesine" karar verilmesi isabetli olmadığından kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmekle Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 28.01.2020 tarihli, 2018/272 Esas ve 2019/221 Karar sayılı ek kararının BOZULMASINA, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesinin 4. fıkrası uyarınca müteakip işlemlerin mahallinde takdir ve ifasına, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 19.01.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu