Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI (KYB)

11. Ceza Dairesi         2021/41528 E.  ,  2022/967 K.EKSIKLIKLER GIDERILDIKTEN SONRA DAHA ÖNCEDEN SORUŞTURMANIN GENIŞLETILMESINE KARAR VEREN MERCIINCE ITIRAZLA ILGILI BIR KARAR VERILMESI GEREKTIĞI
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 12.08.2021 tarih ve 2021/9435 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 29.09.2021 tarih ve KYB-2021/102818 sayılı ihbarname ile;Resmi belgede sahtecilik suçundan şüpheli N. D. A. hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 27.01.2020 tarihli ve 2019/103444 soruşturma, 2020/5503 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın kabulü ile soruşturmanın genişletilmesine, eksiklikler tamamlandıktan sonra yeniden kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi halinde bu kararın yeniden itiraza tabi olacağı hususunun hatırlatılmasına ilişkin Bakırköy 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 20.03.2020 tarihli ve 2020/1466 değişik iş sayılı kararını müteakip, olay hakkında yapılan soruşturma neticesinde, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 26.02.2021 tarihli ve 2020/34740 soruşturma sayılı ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın kabulü ile soruşturmanın genişletilmesine, eksiklikler tamamlandıktan sonra yeniden kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi halinde bu kararın yeniden itiraza tabi olacağı hususunun hatırlatılmasına ilişkin mercii Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 30.03.2021 tarihli ve 2021/1899 değişik iş sayılı kararının "Dosya aslının, iftira suçundan şüpheli Sünbül Yazıcı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamenin Bakırköy 44. Asliye Ceza Mahkemesince kabulü sonrası 2021/126 esas sayılı dosyası üzerinden derdest bulunması nedeniyle onaylı dosya sureti üzerinden yapılan incelemede,1-Bakırköy 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 20.03.2020 tarihli ve 2020/1466 değişik iş sayılı kararı yönünden yapılan incelemede;5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun'un 71. maddesi ile değişik 173/3. maddesinde yer alan, “Sulh ceza hâkimliği, kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görür ise bu hususu açıkça belirtmek suretiyle, o yer Cumhuriyet başsavcılığından talepte bulunabilir; kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder...'' ile aynı Kanun’un 173/4. maddesindeki “Sulh ceza hâkimliği istemi yerinde bulursa, Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek mahkemeye verir.” şeklindeki düzenleme karşısında, Sulh Ceza Hâkimliğince soruşturmanın genişletilmesi kararı verilmesi ve Cumhuriyet savcılığınca söz konusu bu hususlarla ilgili eksiklikler giderildikten sonra şüpheli hakkında itirazla ilgili bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde itirazın kabulü ile soruşturmanın genişletilmesine, eksiklikler tamamlandıktan sonra yeniden kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi halinde bu kararın yeniden itiraza tabi olacağı hususunun hatırlatılmasına karar verilmesinde,2-Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 30.03.2021 tarihli ve 2021/1899 değişik iş sayılı kararı yönünden yapılan incelemede;Dosya kapsamına göre, Bakırköy 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 20.03.2020 tarihli kararının soruşturmanın genişletilmesine ilişkin olduğu, Cumhuriyet savcılığından talep edilen hususlarla ilgili eksiklikler giderildikten sonra daha önceden soruşturmanın genişletilmesine karar veren merciince itirazla ilgili bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yeniden verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına ve gereği için ilk mercii Bakırköy 7. Sulh Ceza Hâkimliğine gönderilmesine dair karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, bozulması istenilmiş olmakla, Dosya incelendi, gereği görüşüldü: İncelenen dosya içeriğine göre; kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, Bakırköy 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 20.03.2020 tarih ve 2020/1466 Değişik İş sayılı kararı ile Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği’nin 30.03.2021 tarih ve 2021/1899 Değişik İş sayılı kararı kararının, 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca ayrı ayrı BOZULMASINA; müteakip işlemlerin mahallinde takdir ve ifasına, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 24.01.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu