Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI (KYB)

11. Ceza Dairesi         2021/41526 E.  ,  2022/576 K.DAVA ZAMANAŞIMI
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 04.10.2021 tarih ve 2021/11181 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 15.10.2021 tarih ve KYB-2021/123005 sayılı ihbarname ile;Resmi belgede sahtecilik suçundan sanık İ. S. Ö. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 204/1 ve 62/1. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 12/03/2020 tarihli ve 2019/583 esas, 2020/345 sayılı kararının "Sanığın eylemine uyan suç için kanunda öngörülen cezanın türü ve üst sınırına göre olağan dava zamanaşımı süresinin aynı Kanun’un 66/1-e maddesi gereğince 8 yıl olacağı, buna göre dava zamanaşımı süresinin daha henüz soruşturma aşaması devam ederken 24.05.2016 tarihinde dolmuş olmasına rağmen sanık hakkında 26/03/2019 tarihinde iddianame düzenlendiği, iddianamenin düzenlendiği tarih olan 26.03.2019 tarihine kadar bizzat Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme huzurunda alınmış zamanaşımını kesen bir sorgusunun da olmadığı anlaşılmakla; suç tarihi olan 24.05.2008 tarihinden kararın verildiği 12.03.2020 tarihine kadar 5237 sayılı Kanun'un 66/1-e maddesinde düzenlenen 8 yıllık olağan dava zamanaşımı süresinin tamamlandığı nazara alınmadan, davanın düşürülmesi yerine yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine karar verilmesinde isabet görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, bozulması istenilmiş olmakla,Dosya incelendi, gereği görüşüldü: İncelenen dosya içeriğine göre; 5237 sayılı TCK'nin 66/1-e maddesinde öngörülen olağan dava zamanaşımının, suç tarihinden iddianame tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmakla; kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, sanığın “resmi belgede sahtecilik“ suçundan TCK‘nin 204/1, 62. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 12.03.2020 tarihli 2019/583 Esas ve 2020/345 Karar sayılı kararının, 5271 sayılı CMK’nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre aynı maddenin 4. fıkrasının (d) bendi uyarınca karar verilmesi mümkün olduğundan, sanık hakkındaki kamu davasının gerçekleşen olağan dava zamanaşımı nedeniyle 5271 sayılı CMK’nin 223/8. maddesi uyarınca DÜŞMESİNE, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 17.01.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu