Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI (KYB)

11. Ceza Dairesi         2021/41520 E.  ,  2022/1407 K.5237 SAYILI KANUN 158/1-1, NITELIKLI DOLANDIRICILIK BASIT DOLANDIRICILIKTÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) DOLANDIRICILIK
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 26.07.2021 tarih ve 2021/13820 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 23.09.2021 tarih ve KYB-2021/96879 sayılı ihbarname ile;Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanıklar R. Y. ve M. K. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-l ve 52/2. maddelerince 4 yıl hapis ve 58.000,00 Türk lirası adli para cezaları ile cezalandırılmasına dair Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 08.10.2020 tarihli ve 2020/107 esas, 2020/180 sayılı kararının "sanıkların eylem birliği içinde 16.08.2016 tarihinde telefonla aradıkları katılana kendilerini komiser olarak tanıttıkları ve FETÖ terör örgütüne operasyon yapılacağını söyleyerek katılan tarafından bir miktar paranın hesaplarına havale edilmesini sağlayarak katılanı dolandırdıkları olay nedeniyle, 5237 sayılı Kanun'un 157/1. maddesi gereğince cezalandırılmaları istemiyle, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığının 14/05/2019 tarihli iddianamesiyle haklarında kamu davası açılmasını müteakip, yapılan yargılama sonunda, sanıkların eylemlerinin, 02.12.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 14. maddesi ile değişik TCK'nın 158/1. maddesine eklenen (l) bendi kapsamında tanımlanan nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinin, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 12. maddesine göre ağır ceza mahkemesinin görevi kapsamında kalması nedeniyle, üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğundan bahisle, Alaşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 13.02.2020 tarihli ve 2019/220 esas, 2020/96 sayılı görevsizlik kararın kesinleşmesini takiben, mahkemesince yapılan yargılama sonunda sanıkların 5237 sayılı Kanun'un 158/1-l maddesi gereğince cezalandırılmalarına karar verilmiş ise de; Suç tarihi itibarıyla, 5237 sayılı Kanun'un 158/1-l maddesinin yürürlükte olmadığı, söz konusu düzenlemenin suç tarihinden sonra anılan Kanun'a eklendiği, sanıkların eyleminin suç tarihine nazaran aynı zamanda lehlerine olan 5237 sayılı Kanun'un 157. maddesinde düzenlenen basit dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin, yazılı şekilde nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkumiyetlerine karar verilmesinde isabet görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, bozulması istenilmiş olmakla,Dosya incelendi, gereği görüşüldü:Kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmekle, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 08.10.2020 tarihli, 2020/107 Esas ve 2020/180 Karar sayılı kararının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine göre, ceza miktarında değişiklik söz konusu olacağı dikkate alınarak, verilecek cezada kişiselleştirilme hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının tartışılması gerektiğinden CMK’nın 309. maddesinin 4. fıkrasının (b) bendi uyarınca müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE 27.01.2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu