Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI (KYB)

11. Ceza Dairesi         2021/35109 E.  ,  2021/12259 K.YENIDEN YAPILAN SORUŞTURMA SONUNDA KAVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAIR KARAR VERILMIŞ ISE DE EKSIKLIK GIDERILDIKTEN SONRA DAHA ÖNCE SORUŞTURMANIN GENIŞLETILMESINE KARAR VERIN MERCIINCE ITIRAZLA ILGILI BIR KARAR VERILMESI GEREKTIĞI TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) DOLANDIRICILIK
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 08.04.2021 tarih ve 2020/3748 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 21.06.2021 tarih ve KYB-2021/50775 sayılı ihbarname ile; Dolandırıcılık suçundan şüpheli A. T. hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 02.02.2017 tarihli ve 2016/138153 soruşturma, 2017/10000 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın kabulü ile anılan kararın kaldırılmasına dair İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 10.12.2018 tarihli ve 2018/8514 değişik iş sayılı kararını müteakip, yeniden yapılan soruşturma evresi sonunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 05.02.2019 tarihli ve 2018/245416 soruşturma, 2019/16946 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hâkimliğinin 10.10.2019 tarihli ve 2019/3030 değişik iş sayılı kararının;"1- İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 10.12.2018 tarihli ve 2018/8514 değişik iş sayılı kararı yönünden yapılan incelemede;İstanbul Anadolu I. Sulh Ceza Hâkimliğince. tanık R. Ş. dinlenerek şüphelinin ifadesinde belirttiği şekilde aralarında ticari bir alışverişin olup olmadığının sorularak sonucuna göre soruşturmaya devam olunması gerektiği gerekçesiyle itirazın kabulü ile kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına karar verilmiş ise de: 5271 sayılı C eza Muhakemesi Kanunu’nun 6545 sayılı Kanun'un 71. maddesi ile değişik 173/3. maddesinde yet alan. "Sulh ceza hâkimliği, kararını vermek için soruşturmanın genişletilmesine gerek görür ise hu hususu açıkça belirtmek suretiyle, o yer Cumhuriyet başsavcılığından talepte huhmahilir: kamu davasının açılması için yeterli nedenler bulunmazsa, istemi gerekçeli olarak reddeder..." şeklindeki düzenleme karşısında, Sulh Ceza Hâkimliğince soruşturmanın genişletilmesi kararı verilmesi ve Cumhuriyet savcılığınca söz konusu bu hususlarla ilgili eksiklikler giderildikten sonra şüpheli hakkında itirazla ilgili bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, doğrudan kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın ortadan kaldırılmasına karar verilmesinde.2- İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hâkimliğinin 10.10.2019 tarihli ve 2019 3030 değişik iş sayılı kararı yönünden yapılan incelemede:İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 10.12.2018 tarihli ve 2018/8514 değişik iş sayılı kararının yukarıda alınan gerekçe dikkate alındığında soruşturmanın genişletilmesi karart verilmesi ve Cumhuriyet savcılığınca söz konusu bu hususlarla ilgili eksiklikler giderildikten sonra şüpheli hakkında itirazla ilgili bir karar verilmesi gerektiği cihetle. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden yapılan soruşturma sonunda 05.02.2019 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de. Cumhuriyet savcılığı tarafından ilgili eksiklikler giderildikten sonra daha önceden soruşturmanın genişletilmesine karar veren merciince itirazla ilgili bir karar verilmesi gerektiği, kesin nitelikteki İstanbul Anadolu I. Sulh Ceza Hâkimliğinin 10.12.2018 tarihli ve 2018/8514 değişik iş kararının olağanüstü kanun yolu olan kanun yararına bozma yolu ile bozulmadan yeniden verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine karar verilmesinin hukuka uygun olmadığı anlaşıldığından, anılan gerekçe ile itirazın bu yönden kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dosya incelendi, gereği görüşüldü: Kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmekle, İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 10.12.2018 tarihli 2018/8514 değişik iş sayılı kararının ve İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin 10.10.2019 tarihli, 2019/3030 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na İADESİNE, 13.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu