Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI (KYB)

11. Ceza Dairesi         2021/35061 E.  ,  2021/11614 K.HAKSIZ MENFAATIN TEMİN EDİLDİĞİ YEERİN YETKİLİ OLDUĞU TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) DOLANDIRICILIK
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 09.04..2021 tarih ve 2021/5852 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 10.06.2021 tarih ve KYB-2021/52498 sayılı ihbarname ile; Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan şüpheli D. Ş. hakkında yapılan soruşturma esnasında, suç yeri itibarıyla dosyanın Konya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının 19.03.2020 tarihli ve 2020/3404 soruşturma, 2020/440 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez şüpheliler D. Ş. ve M. S. T. haklarında suç yeri bakımından dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 24.11.2020 tarihli ve 2020/20318 soruşturma, 2020/4773 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesine dair mercii Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinin 29.12.2020 tarihli ve 2020/1172 değişik iş sayılı kararının "Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 15. Ceza Dairesinin 20.11.2017 tarihli ve 2017/30314 esas, 2017/23733 karar sayılı ilâmında "....dolandırıcılık suçunun, iradesi fesada uğratılan kişinin yatırmış olduğu paranın fail tarafından çekildiği anda tamamlanacak olması nedeniyle suç yerinin de menfaatin temin edileceği yer olacağından hareketle...." şeklinde belirtildiği üzere, suçun işlendiği yerin paranın çekildiği yer olacağı nazara alındığında, somut soruşturma dosyasına konu olayda, müştekinin bilgisi ve rızası dışında şüphelinin banka hesabına gönderilen paranın Selçuklu/Konya adresinde bulunan Z2240071 Terminal No’lu ATM cihazından çekildiğinin tespit edilmesi karşısında, haksız menfaatin temin edildiği yerin Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dosya incelendi, gereği görüşüldü: 14.07.2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7331 sayılı Kanunun 10. maddesiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 12. maddesine eklenen 6. fıkrasında; bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının ya da banka veya kredi kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçlarda mağdurun yerleşim yeri mahkemelerinin de yetkili olacağının düzenleme altına alınması ve aksine bir düzenleme olmadıkça usûl hükümlerinin derhal uygulanmasının gerekmesine nazaran, soruşturma dosyasına konu olayda haksız menfaatin temin edildiği yerin Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, mağdurun yerleşim yerinin ise Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde kaldığı incelenen dosya kapsamından anlaşılmakla, belirtilen yetkili yerler gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet bulunmadığından, kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmekle, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinin 29.12.2020 tarih ve 2020/1172 D.İş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na İADESİNE, 06.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu