Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI (KYB)

11. Ceza Dairesi         2021/35053 E.  ,  2021/12253 K.BANKA VEYA KREDİ KURUMLANRININ YA DA KARTLARININ ARAÇ OLARAK KULLANILMASI SURETİYLE İŞLENEN SUÇLARDA MAĞDURUN YERLEŞİM YERİ MAHKEMELERİNİN DE YETKİLİ OLACAĞITÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) DOLANDIRICILIK
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 15.04.2021 tarih ve 2021/7473 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 18.06.2021 tarih ve KYB-2021/63806 sayılı ihbarname ile; Resmî belgede sahtecilik ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından şüpheliler B. Ş. ve meçhul şüpheli haklarında yapılan soruşturma esnasında, suç yeri itibarıyla dosyanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının 11.11/.2019 tarihli ve 2019/18811 soruşturma, 2019/3383 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 25.11.2019 tarihli ve 2019/201796 soruşturma, 2019/14672 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesine dair mercii İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 09.12.2019 tarihli ve 2019/1114 değişik iş sayılı kararının "Benzer bir olay sebebi ile Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 14.10.2019 tarihli ve 2019/7116 esas, 2019/9638 karar sayılı ilâmında "... sahte çeklerin Kuveyt Türk Bankası Ordu Şubesine ibraz edildiğinin belirtildiği nazara alınarak Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili olduğu gözetilmeksizin yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden ...Değişik iş sayılı Kararın CMK'nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA," şeklinde belirtildiği üzere, sahte olarak düzenlenen çek hakkında nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçlarından yürütülen soruşturmalarda suç yerinin sahte olduğu iddia edilen çekin ibraz edildiği yer olacağı nazara alındığında, Somut olayda, T. E. B. ait 7024888 çek numaralı, 20/06/2019 keşide tarihli ve 67.500,00 Türk lirası bedelli çekin, G. B. T. Org. San. Şubesine ibraz edildiğinin dosyadaki G. B. ait 18/10/2019 tarihli yazısından anlaşılmakla, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili olduğu gözetilmeksizin, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden” bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla, Dosya incelendi, gereği görüşüldü: 14.07.2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7331 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 12. maddesine eklenen 6. fıkrasında; bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının ya da banka veya kredi kartlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçlarda mağdurun yerleşim yeri mahkemelerinin de yetkili olacağının düzenleme altına alınması ve aksine bir düzenleme olmadıkça usûl hükümlerinin derhal uygulanmasının gerekmesine nazaran, soruşturma dosyasına konu olayda mağdur banka şubesinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde kaldığı incelenen dosya kapsamından anlaşılmakla, belirtilen yetkili yerin yetkili olduğuna karar verilmesi gerektiğinden kanun yararına bozmaya atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmekle, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 09.12.2019 tarih ve 2019/1114 D.İş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca müteakip işlemlerin mahallinde mahkemesince yerine getirilmesine, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na İADESİNE, 13.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu