Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI (KYB)


11. Ceza Dairesi 2011/12434 E., 2011/23875 K.

11. Ceza Dairesi 2011/12434 E., 2011/23875 K.
İDDİANAMENİN İADESİ - SAVUNMA VE SORUŞTURMA İZNİ ALINMAMASI - İDDİANAME İADE SEBEBİ DEĞİLDİR -5271 CMK 174/1
"İçtihat Metni"

Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından şüpheli A... Ö... hakkında yapılan soruşturma neticesinde Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 12.08.2010 tarihli ve 2010/4075 soruşturma, 2010/1862 Esas, 2010/113 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanun'un 174/4. maddesi gereğince iadesine dair Muş Ağır Ceza Mahkemesinin 13.08.2010 tarihli ve 2010/113 sayılı kararın tüm dosya kapsamına göre.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170/3. maddesinde iddianamede nelerin gösterileceği, aynı Kanun'un 174/1. maddesinde ise iddianamenin hangi hallerde iadesine karar verileceğinin belirtildiği, şüphelinin savunmasının alınmaması, dolandırıcılık suçuna konu menfaatin miktarının belirtilmemesi, belge aslının dosyaya konulmaması, eyleme konu taşınmazın tapu kayıtlarının, yevmiye defterinin, ipotek evraklarının getirtilmemesi, şüpheli hakkında daha önceden açılan davaların tespit edilmemesi ve resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma izni alınmaması hususlarının iddianamenin iadesi sebebi yapılamayacağı gibi, söz konusu eksikliklerin yargılama evresinde de tamamlanabileceğinin gözetilmemesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 14.12.2010 gün ve 2010/14200/73914 sayılı kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 14.01.2011 gün ve KYB.2010332393 sayılı ihbarnamesiyle daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenip gereği görüşüldü:

İncelenen dosya içeriğine göre; Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 27.05.2009 gün ve 2009/91 nolu iddianamenin iadesine ilişkin Mahkemeninin 11.09.2009 günlü kararında belirtilen 6 maddelik iade nedenlerinden bir kısmının giderildiği, bu cümleden olarak ifadesi alınamayan şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldığı, Malazgirt Kaymakamlığından soruşturma izni alındığı ve İlçe Tapu Kadastro Müdürlüğünden ilgili evrakların onaylı örneklerinin istenildiği, diğer iade nedenlerinin kovuşturma aşamasında mahkemecede tamamlanabileceği anlaşılmakla, kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 12.08.2010 gün ve 2010/4075 soruşturma, 2010/1862 Esas, 2010/113 sayılı iddianamenin iadesine dair Muş Ağır Ceza Mahkemesinin 13.08.2010 gün ve 2010/113 iddianame değerlendirme sayılı kararının CMK.nun 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 22.12.2011 gününde oybirliğiyle karar gününde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu