Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI (KYB)


11. Ceza Dairesi 2010/15699 E., 2011/23873 K.

11. Ceza Dairesi 2010/15699 E., 2011/23873 K.
KYO-KAMU DAVASI AÇILMASINI GEREKTİRECEK ŞÜPHENİN OLDUĞU ANLAŞILMAKLA DELİLLERİN TAKDİRİ MAHKEMEYE AİT-DOL
"İçtihat Metni"

Resmi belgede sahtecilik suçundan şüpheliler H... Y..., M... İ..., T... A... ve H... İ... haklarında yapılan soruşturma evresi sonucunda Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 18/03/2010 tarihli ve 2009/54184 soruşturma, 2010/8203 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin, mercii Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca verilen 10/05/2010 tarihli ve 2010/664 değişik iş sayılı kararın tüm dosya kapsamına göre,

Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, müştekinin avukatları aracılığıyla verdiği şikayet dilekçesinde yer alan iddialarla ilgili olarak, daha önce de aynı mahiyette şikayetlerde bulunduğu ve bu iddialarla ilgili olarak, Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Kadıköy Asliye Ceza Mahkemelerinde davaların görülmekte olduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de, dosya kapsamda bulunan bilgi ve belgelere göre, müşteki Z... B... A...'ın yetkilisi olduğu A... Şirketler Grubunda çalışan şüpheli H... Y... hakkında hırsızlık, dolandırıcılık, sahte evrak tanzimi, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak gibi suçlardan değişik mahkemelerde açılmış bir çok dava bulunduğu hususunda tereddüt olmadığı, ancak müşteki vekilinin şikayet dilekçesinde de belirttiği üzere, şüpheli H... Y...'un diğer şüphelilerle anlaşıp, ortak hareket ettiği, bu cümleden olarak, diğer şüpheli H... İ...'in Mersin P... Şubesinde bulunan 000 nolu hesabından, 18/08/2004 keşide tarihli 15 milyar TL. bedelli çeki hamiline olarak tanzim ederek G... Ecza Deposu Limited Şirketi Yetkilisi M... İ...'e verdiği, bu şüphelinin de çeki A... Dış Ticaret A.Ş. adına ciro ederek, şirket çalışanı olan şüpheli H... Y...'a verdiği, şüpheli H...'ın da çeke şirket kaşesini vurmak ve müşteki Z... B... A...'ın imzasını taklit etmek suretiyle çeki diğer şüpheli T... A...'a verdiği ve son olarak çeki ciro yoluyla elde eden O. C... A...'ın da ödenmeyen çek sebebiyle müştekinin yetkilisi olduğu A... Dış Ticaret A.Ş. aleyhinde icra takibinde bulunduğu olayın, Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Kadıköy Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen davalarla bir ilgisinin bulunmadığı, müştekinin şikayeti ile ilgili olarak ileri sürdüğü delillerin kamu davasının açılmasını gerektirir nitelikte bulunduğu ve bu delillerin mahkemesince takdir ve değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 14/10/2010 gün ve 2010/12053/63448 sayılı kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 01/11/2010 gün ve KYB.2010/270476 sayılı ihbarnamesiyle daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenip gereği görüşüldü:

İncelenen dosya içeriğine göre, şüpheli H... İ...'in Mersin P... Şubesinde bulunan 000 numaralı hesabından, 18.08.2004 keşide tarihli 15.000 TL. bedelli çeki hamiline olarak tanzim ederek şüpheli M... İ...'e verdiği, bu şüphelinin de çeki A... Dış Ticaret A.Ş. adına ciro ederek, şirket çalışanı olan şüpheli H... Y...'a verdiği, şüpheli H... Y...'un da diğer şüphelilerle fikir ve irade birliği içerisinde hareket ederek çeke şirket kaşesini vurmak ve müşteki Z... B... A...'ın imzasını taklit etmek suretiyle çeki diğer şüpheli T... A...'a verdiği ve son olarak çeki ciro yoluyla elde eden O. C... A...'ın da ödenmeyen çek sebebiyle müştekinin yetkilisi olduğu A... Dış Ticaret A.Ş. aleyhinde icra takibinde bulunduğu iddiasıyla ilgili açılmış kamu davası bulunmadığı cihetle, kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarname içeriği bu nedenle yerinde bulunduğundan Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 18.03.2010 gün ve 2009/54184 soruşturma, 2010/8203 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik vaki itirazın reddine ilişkin mercii Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca verilen 10.05.2010 gün ve 2010/664 değişik iş sayılı kararının CMK'nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin 5271 sayılı CMK' da gözetilerek mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 22.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu