Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 11. CEZA DAIRESI (KYB)


11. Ceza Dairesi 2010/13543 E., 2011/23874 K.

11. Ceza Dairesi 2010/13543 E., 2011/23874 K.
KYO-AYNI SUÇLA İLGİLİ DAVA AÇILDI DİYE KYO VERİLMİŞ-SAH ANCAK AÇILAN DAVANIN AYNI OLMADIĞI BELİRLENMEKLE
"İçtihat Metni"

Resmi belgede sahtecilik suçundan şüpheliler R... G... ve M... G... haklarında yapılan soruşturma sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 24/03/2009 tarihli ve 2009/37474 soruşturma, 2009/22177 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanınca verilen 28/10/20009 tarihli ve 2009/1886 değişik iş sayılı kararın tüm dosya kapsamına göre,

Müştekilerin şikayetine konu eylemlerle ilgili şüpheliler hakkında evvelce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2007/104278 soruşturma sayılı evrakı üzerinden başlatılan soruşturma sonucunda Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2008/2 esas sayısına kayden kamu davası açıldığından bahisle mercii mahkemece, sanıklar hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itirazın reddine karar verilmiş ise de; Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan sahtecilikle ilgili davanın şüpheliler tarafından keşide edilen beş adet çekle ilgili olduğu, kovuşturmaya yer olmadığına dair işbu inceleme konusu dosyadaki şikayet konusunun ise şüphelilerin ortağı ve yetkilisi oldukları şirketlerin Ankara Ticaret Sicili Memurluğundaki ticaret sicili işlemlerinde sahte yazı ve atılan gerçeğe aykırı imzalarla ilgili olduğunun gözetilmemesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 27/08/2010 gün ve 2010/10329/53437 sayılı kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22.09.2010 gün ve KYB.2010/211866 sayılı ihbarnamesiyle daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelenip gereği görüşüldü:

İncelenen dosya içeriğine göre, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2008/2 esas sayılı dosyasında derdest olan kamu davasında; şüphelilerin, şikâyetçi şirkete yapılacak iş karşılığı verdikleri sahte düzenlenmiş çeklerin ödeme günü yaklaştığında bankaya 27.10.2006 ve 05.04.2007 tarihlerinde çeklerin irade dışı elden çıktıklarını belirten ödememe talimatı vererek, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediklerinin iddiasıyla ilgili olduğu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara konu şikâyet konusunun ise şüphelilerin ortağı ve/veya yetkilisi oldukları Ankara Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 118753 sicil numarasıyla kayıtlı Metot inşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 209747 sicil numarasıyla kayıtlı Iskra-Avigaz Birleşik Gaz Sanayi Teknolojileri K.A.S. Türkiye Ankara Şubesi, 192447 sicil numarasıyla kayıtlı Gökgaz inşaat Gaz Enerji Makine Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 198418 sicil numarasıyla kayıtlı Gök Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve 210723 sicil numarasıyla kayıtlı Keren Vinç Makine Ağır Nakliye İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin sicil dosyalarındaki resmi evraklarda sahtecilik yapılması nedeniyle kovuşturmaya geçilmesi istemine ilişkin olup, kamu davası açılan suçla mükerrerlik oluşturmadığı cihetle, kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarname içeriği bu nedenle yerinde bulunduğundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 24.03.2009 gün ve 2009/37474 soruşturma, 2009/22177 sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik vaki itirazın reddine ilişkin mercii Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığınca verilen 28.10.2009 gün ve 2009/1886 değişik iş sayılı kararının CMK'nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, müteakip işlemlerin 5271 sayılı CMK da gözetilerek mahallinde yerine getirilmesine, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 22.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu