Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 10. CEZA DAIRESI (KYB)

10. Ceza Dairesi         2021 E.  ,  14871 K.UYUŞTURUCU MADDE TICARETI SUÇUNDAN SAVUNMAK HAKKI KISITLANDIĞI GEREKÇESIYLE VERILMIŞ KARAR OLDUĞUNDAN DIĞERLERINDEN FARKLI TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 62
"İçtihat Metni"Esas No : 2021/14871 Karar No : 2022/2846Tebliğname No : KYB - 2021/51406
TÜRK MİLLETİ ADINA VERİLEN YARGITAY KARARI
Adalet Bakanlığının, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanık D. T. hakkındaki Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 18/09/2012 tarihli ve 2010/78 esas, 2012/494 sayılı kararının kanun yararına bozulması istemi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 17/06/2021 tarihli ihbar yazısı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı.Dosya incelendi.GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:A-) Konuyla İlgili Bilgiler:1- Sanık D. T. hakkında, 12/07/2009 tarihinde işlediği uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan yapılan soruşturma sonucunda,Van Cumhuriyet Başsavcılığının 16/03/2010 tarihli ve 2010/611 soruşturma, 2010/241 esas, 2010/232 sayılı iddianamesi ile Van 3. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı,2- Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kanun yararına bozma istemine konu 18/09/2012 tarihli ve 2010/78 esas, 2012/494 sayılı kararı ile sanığın 5237 sayılı TCK’nın 188/3 ve 62/1 maddeleri gereğince 11 yıl 8 ay hapis ve 200.000,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanığın ve müdafiinin yokluğunda verilen kararın 18/12/2012 tarihinde sanık müdafiine tebliğ edildiği, sanık müdafii kararı 23/01/2013 tarihinde temyiz ettiği, Mahkemenin 28/01/2013 tarihli ek kararı ile 7 günlük temyiz süresi geçirildikten sonra temyiz edildiğinden temyiz talebinin reddine karar verildiği, kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği, Anlaşılmıştır.B-) Kanun Yararına Bozma İstemiKanun yararına bozma istemi ve ihbar yazısında;“Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanık D. T.'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 183/3, 62/1 ve 52. maddeleri gereğince 11 yıl 8 ay hapis ve 200.000,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 18/09/2012 tarihli ve 2010/78 esas, 2012/494 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.Dosya kapsamına göre, yargılama aşamasında sanığın savunmasının Mahkemesince 01/07/2010 tarihli oturumda alındığı, kısa kararın da sanığın ve müdafiinin yokluğunda verildiği, dosya arasında bulunan ceza infaz kurumu bilgileri dahilinde karar tarihi itibariyle başka suçtan Silivri 6 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan sanığın, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 196. maddesi uyarınca savunmasında duruşmalardan vareste tutulmaya yönelik talebi bulunmadığı gözetilerek, kısa kararın okunduğu oturumda hazır edilmeksizin ya da ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığı ile savunması alınmaksızın, savunma hakkı kısıtlanmak suretiyle mahkumiyetine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” denilerek Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 18/09/2012 tarihli ve 2010/78 esas, 2012/494 sayılı kararının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca bozulması istenilmiştir.
./..
C-) Konunun Değerlendirilmesi: Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanık D. T.'ın, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 18/09/2012 tarihli ve 2010/78 esas, 2012/494 sayılı kararı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 183/3, 62/1 ve 52. maddeleri gereğince 11 yıl 8 ay hapis ve 200.000,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.Yargılama aşamasında, sanığın savunmasının Mahkemesince 01/07/2010 tarihli oturumda alındığı, kısa kararın sanığın ve müdafiinin yokluğunda verildiği, dosya arasında bulunan UYAP kayıtlarından anlaşılacağı üzere, sanığın 03/09/2012 tarihinden itibaren Silivri 6 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunduğu, karar tarihi olan 18/09/2012 tarihi itibariyle de aynı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olduğu anlaşılan sanığın, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 196. maddesi uyarınca savunmasında duruşmalardan vareste tutulmaya yönelik talebi bulunmadığı gözetilerek, kısa kararın okunduğu oturumda hazır edilmeksizin ya da ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığı ile savunması alınmaksızın, savunma hakkı kısıtlanmak suretiyle mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı olup kanun yararına bozma istemi yerinde görülmüştür.D-) Karar:Açıklanan nedenlerle; sanığın savunma hakkı kısıtlanmak suretiyle mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı olup kanun yararına bozma istemi yerinde olduğundan, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 18/09/2012 tarihli ve 2010/78 esas, 2012/494 sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince kanun yararına BOZULMASINA, aynı Kanun'un 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca gerekli işlemin yapılması için, dosyanın Adalet Bakanlığına iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 09/03/2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu