Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 10. CEZA DAIRESI (KYB)

10. Ceza Dairesi         2021/13928 E.  ,  2021/12772 K.28/06/2014 TARİHİNDE YÜRÜLÜĞE GİREN 6545 SAYILI KANUN UYARINCA TEML CEZANIN ALT SINIRI OLAR 2 YIL ÜZERİNDEN BELİRLENMESİNİN SUÇ TARİHİ DİAKKATE ALINMADIĞINDAN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA DAİR İLAMDIR
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığının, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan sanık S. C. hakkındaki Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 21/10/2020 tarihli ve 2020/258 esas, 2020/613 sayılı kararının kanun yararına bozulması istemi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 06/04/2021 tarihli ihbar yazısı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı.Dosya incelendi.GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:A-) Konuyla İlgili Bilgiler:1- Şüpheli S.C. hakkında, 02/06/2014 tarihinde işlediği iddia olunan kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan yapılan soruşturma sonunda, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 28/02/2015 tarihli ve 2014/34967 soruşturma, 2015/141 sayılı kararı ile; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191/2. maddesi uyarınca beş yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine, bir yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verildiği, kararın 02/04/2015 tarihinde şüpheliye usulüne uygun şekilde tebliğ edildiği, 10/03/2015 tarihinde tedbirin infazı için Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gönderildiği, 2- Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce infaz işlemlerine başlandığı, çağrı yazısı tebliğine rağmen müdürlüğe başvurmaması nedeniyle dosyanın kapatılmasına karar verilerek Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,3- Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca erteleme kararının kaldırılmasından sonra ısrar şartının gerçekleşmediği fark edilerek Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 07/03/2016 tarihli ve 2016/2053 soruşturma, 2016/194 sayılı kararı ile; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191/2. maddesi uyarınca beş yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine, bir yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verildiği, kararın 31/03/2016 tarihinde şüpheliye usulüne uygun şekilde tebliğ edildiği, tedbirin infazı için 23/08/2016 tarihinde Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gönderildiği,4- Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, uyarılmasına rağmen yükümlülüklerini ihlalde ısrar ettiği gerekçesiyle dosyanın kapatılmasına karar verilerek 22/02/2017 tarihinde Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği,5- Erteleme kararı kaldırılarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 11/05/2017 tarihli, 2017/21668 soruşturma, 2017/5115 esas ve 2017/4676 sayılı iddianamesi ile sanığın TCK’nın 191/1 ve 53. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, 6- Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 18/09/2017 tarihli ve 2017/574 esas, 2017/752 sayılı kararı ile çağrı yazısı ve uyarı yazısı tebligatlarının doğrudan MERNİS adresinde Tebligat Kanununun 21/2. maddesine göre yapılmasının usulsüz olduğu, ısrar şartının gerçekleşmediği gerekçesiyle CMK’nın 223/8-son cümlesi uyarınca davanın durmasına karar verildiği, Cumhuriyet savcısı tarafından durma kararına itiraz edilmesi üzerine, itirazı inceleyen mercii Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 28/11/2017 tarihli ve 2017/1551 değişik iş sayılı kararı ile itirazın reddine karar verilerek 28/11/2017 tarihinde kesinleştiği,
7- Mahkemenin durma kararından sonra, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 14/12/2017 tarihli, 2017/60883 soruşturma, 2017/1038 sayılı kararı ile; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191/2. maddesi uyarınca beş yıl süre ile kamu davasının açılmasının ertelenmesine (bir önceki kesinleşen kararın kaldırıldığı tarihe kadarki sürenin infazda değerlendirilmesine), bir yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına (bir önceki kesinleşen kararın kaldırıldığı tarihe kadarki sürenin infazda değerlendirilmesine) karar verildiği, kararın 26/04/2018 tarihinde tebliğ edilerek tedbirin infazı için 24/05/2018 tarihinde Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gönderildiği,8- Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce infaz işlemlerine başlandığı 28/05/2019 tarihinde yükümlülüklerine uyarak infazın tamamlandığı,9- Sanığın 09/12/2019 tarihinde yeniden uyuşturucu madde ile yakalanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca erteleme kararı kaldırılarak, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 12/06/2020 tarihli, 2017/60883 soruşturma, 2020/4887 esas ve 2020/4355 sayılı iddianamesi ile sanığın TCK’nın 191/1 ve 53. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı,10- Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesinin kanun yararına bozma istemine konu 21/10/2020 tarihli ve 2020/258 esas, 2020/613 sayılı kararı ile; sanığın TCK’nın 191/1 ve 62. maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın 10/11/2020 tarihinde istinaf edilmeden kesinleştiği, Anlaşılmıştır.B-) Kanun Yararına Bozma İstemi: Kanun yararına bozma istemi ve ihbar yazısında; “Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan şüpheli S. C. hakkında yapılan soruşturma evresi sonunda Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 28/02/2015 tarihli ve 2014/34967 soruşturma, 2015/141 sayılı kamu davasının açılmasının ertelenmesine, şüpheli hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına dair kararı müteakip, şüphelinin denetim süresi içerisinde yeniden atılı suçu işlemesi nedeniyle açılan kamu davası üzerine, sanığın 5237 sayılı Kanun'un 191/1 ve 62/1. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 21/10/2020 tarihli ve 2020/258 esas, 2020/613 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi. Dosya kapsamına göre, suç tarihi olan 02/06/2014 tarihi itibari ile yürürlükte olan 5560 sayılı Kanun ile değişik 5237 sayılı Kanun'un 191/1. maddesinde kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçuna ilişkin ceza miktarının “bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası” olduğu, daha sonra 28/06/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle ceza miktarının artırılarak “iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası” olarak düzenlendiği, anılan Kanun'un 7/2. maddesi uyarınca suç tarihi itibari ile sonuç ceza yönünden sanığın lehine olan kanun maddesinin uygulanmasının yasal bir zorunluluk olduğu, bu nedenle ceza miktarının suç tarihinde yürürlükte olan ve sanık lehine olan 5560 sayılı Kanun ile değişik 5237 sayılı Kanun'un 191/1. maddesi uyarınca belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, suç tarihinden sonra yürürlüğe giren ve ceza miktarı itibari ile sanığın aleyhine olan 6545 sayılı Kanun ile değişik anılan Kanun'un 191/1. maddesinde yer alan ceza miktarına göre temel cezanın “2 yıl hapis” olarak belirlenmesi suretiyle fazla cezaya hükmedilmesinde isabet görülmemiştir.” denilerek Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 21/10/2020 tarihli ve 2020/258 esas, 2020/613 sayılı kararının 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca bozulması istenilmiştir.
C-) Konunun Değerlendirilmesi:Şüpheli S. C. hakkında 02/06/2014 tarihli kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan yapılan soruşturma sonunda, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 28/02/2015 tarihli ve 2014/34967 soruşturma, 2015/141 sayılı kamu davasının açılmasının ertelenmesine, hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verildiği, şüphelinin erteleme süresi içerisinde yeniden 09/12/2019 tarihinde kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu işlemesi nedeniyle kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sonucunda Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 21/10/2020 tarihli ve 2020/258 esas, 2020/613 sayılı kararı ile sanığın 5237 sayılı Kanunun 191/1. ve 62/1. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmıştır. Dosya kapsamına göre, suç tarihi olan 02/06/2014 tarihi itibarı ile yürürlükte olan 5560 sayılı Kanun ile değişik 5237 sayılı Kanunun 191/1. maddesinde kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçuna ilişkin ceza miktarının “bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası” olduğu, suç tarihinden sonra 28/06/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle ceza miktarının artırılarak “iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası” olarak düzenlendiği, 5237 sayılı Kanunun 7/2. maddesi uyarınca suç tarihi itibarı ile sonuç ceza yönünden sanığın lehine olan kanun maddesinin uygulanmasının kanuni bir zorunluluk olduğu, bu nedenle ceza miktarının suç tarihinde yürürlükte olan ve sanık lehine olan 5560 sayılı Kanun ile değişik 5237 sayılı Kanunun 191/1. maddesi uyarınca belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, hüküm kısmında ceza belirlenirken “alt sınırdan ceza tayin edildiği” ibaresine yer verildiği de dikkate alınarak, suç tarihinden sonra yürürlüğe giren ve ceza miktarı itibarı ile sanığın aleyhine olan 6545 sayılı Kanun ile değişik 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 191/1. maddesinde yer alan ceza miktarına göre temel cezanın “2 yıl hapis” olarak belirlenmesi suretiyle fazla cezaya hükmedilmesi, kanuna aykırı olup kanun yararına bozma istemi yerinde görülmüştür. D-) Karar: Açıklanan nedenlerle, kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden; Küçükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 21/10/2020 tarihli ve 2020/258 esas, 2020/613 sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince kanun yararına BOZULMASINA, aynı Kanunun 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca gerekli işlemin yapılması için, dosyanın Adalet Bakanlığına iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 01/12/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu