Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 10. CEZA DAIRESI (KYB)

10. Ceza Dairesi         2020/19306 E.  ,  2022/9058 K.ZORUNLU HÜKMÜN AÇILANMASININ GERIYE BIRAKLIMAS HALLERINDEN SANIĞIN RIZASININ ARANMAYACAĞINA DAIR ILAM
"İçtihat Metni"Adalet Bakanlığının, değişen suç vasfı itibariyle kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan sanık A. D. hakkındaki Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 14/09/2018 tarihli ve 2018/441 değişik iş sayılı kararının kanun yararına bozulması istemi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 26/10/2020 tarihli ihbar yazısı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı.Dosya incelendi.GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:A-) Konuyla İlgili Bilgiler:1- Şüpheli A. D. hakkında, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının 24/10/2017 tarihli ve 2017/11225 soruşturma, 2017/3486 esas, 2017/628 sayılı iddianamesi ile, 12/08/2017 tarihli eylemi nedeniyle “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188/3 ve 53. maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle Sivas 1.Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı,2- Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/07/2018 tarihli ve 2017/395 esas, 2018/211 sayılı kararı ile; sanığın eylemi “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/1 ve 62. maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, aynı Kanunun 191/8. maddesi gözetilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği,3- Karara sanık müdafii tarafından itiraz edilmesi üzerine, itirazı inceleyen mercii Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kanun yararına bozma istemine konu 14/09/2018 tarihli ve 2018/441 değişik iş sayılı kararı ile; “sanığa duruşmada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul edip etmediği hususunun sorulmadığı, bu nedenle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının usul ve yasaya uygun olmadığı” gerekçesiyle itirazın kabulüne, Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/07/2018 tarihli ve 2017/395 esas, 2018/211 karar sayılı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararının kaldırılmasına, kesin olarak karar verildiği,Anlaşılmıştır.B-) Kanun Yararına Bozma İstemi:Kanun yararına bozma istemi ve ihbar yazısında;“Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan sanık A. D.'nın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191/1 ve 62. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 68. maddesi ile değişik 5237 sayılı Kanun’un 191/8. maddesi delaletiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresi belirlenmesine ilişkin Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/07/2018 tarihli ve 2017/395 esas, 2018/211 sayılı kararına karşı yapılan itirazın kabulü ile anılan kararın kaldırılmasına dair Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 14/09/2018 tarihli ve 2018/441 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 14/09/2018 tarihli kararı ile sanığa hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesinin uygulanmasına rızasının olup ./..
olmadığı sorulmadan mahkûmiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyeceğinden bahisle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yönelik kararının kaldırılmasına karar verilmiş ise de,Benzer bir olay sebebiyle Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 24/12/2018 tarihli ve 2018/5558 esas, 2018/9806 karar sayılı ilâmında da belirtildiği üzere, 28/06/2014 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun'la değişik 5237 sayılı Kanun'un 191. maddesinin 8. fıkrasında, 188 veya 190. maddelerde tanımlanan suçlardan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun 191. madde kapsamına girdiğinin anlaşılması hâlinde, sanık hakkında "hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına" karar verilmesinin öngörüldüğü, belirtilen hükme göre, anılan Kanunun 191. maddesinin 8. fıkrası uyarınca, 28/06/2014 tarihi itibarıyla uyuşturucu madde ticareti suçundan yapılan yargılama esnasında suçun münhasıran aynı Kanunun 191. maddesinde tanımlanan "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçunun kapsamına girdiğinin anlaşılması hâlinde, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesindeki şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi zorunlu olduğundan, sanığın rızası aranmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılabileceğine karar verilebileceği gözetilmeden, yazılı şekilde itirazın kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” denilerek Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 14/09/2018 tarihli ve 2018/441 değişik iş sayılı kararının kanun yararına bozulması istenilmiştir.C-) Konunun Değerlendirilmesi:Dosya kapsamına göre, sanık hakkında 12/08/2017 tarihinde işlediği iddia olunan “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçu nedeniyle, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının 24/10/2017 tarihli ve 2017/11225 soruşturma, 2017/3486 esas, 2017/628 sayılı iddianamesi ile Sivas 1.Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açıldığı, Sivas 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 19/07/2018 tarihli ve 2017/395 esas, 2018/211 sayılı kararı ile, sanığın eyleminin “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu kabul edilerek 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191/1 ve 62. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 6545 sayılı Kanun’un 68. maddesi ile değişik TCK’nın 191/8. maddesi gözetilerek 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, karara sanık müdafii tarafından itiraz edilmesi üzerine, itirazı inceleyen mercii Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 14/09/2018 tarihli ve 2018/441 değişik iş sayılı kararı ile; “sanığa duruşmada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul edip etmediği hususunun sorulmadığı” gerekçesiyle itirazın kabulüne, Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/07/2018 tarihli ve 2017/395 esas, 2018/211 karar sayılı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararının kaldırılmasına, karar verildiği anlaşılmıştır. 28/06/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 68. maddesi ile değişik 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191/8. maddesinde yer alan, “Bu Kanunun;a) 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, b) 190 ıncı maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun münhasıran bu madde kapsamına girdiğinin anlaşılması hâlinde, sanık hakkında bu madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir.” şeklindeki düzenleme dikkate alındığında , 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesinde belirtilen şartlar aranmaksızın sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinin kanuni bir zorunluluk olduğu anlaşıldığından; sanığın rızası aranmaksızın hükmün ./..
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebileceği gözetilmeden, “itirazın reddi” yerine “itirazın kabulüne” karar verilmesi kanuna aykırı olup kanun yararına bozma istemi yerinde görülmüştür.D-) Karar: Açıklanan nedenlerle, kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden; Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 14/09/2018 tarihli ve 2018/441 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince kanun yararına BOZULMASINA, aynı Kanun'un 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca gerekli işlemin yapılması için dosyanın Adalet Bakanlığına iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,14/09/2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu