Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 10. CEZA DAIRESI (KYB)


10. Ceza Dairesi 2011/22448 E., 2011/58826 K.

10. Ceza Dairesi 2011/22448 E., 2011/58826 K.
HAGB- İZİNSİZ HİNT KENEVİRİ-ŞİKAYETE BAĞLI DEĞİL 5271 CMK 231/14
"İçtihat Metni"

Yüksek Adalet Bakanlığı'nın, izinsiz kenevir ekme suçundan sanık A... Ş... hakkında, Terme Asliye Ceza Mahkemesi'nce 29.03.2007 tarihinde 2007/55 esas ve 2007/64 karar sayı ile verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararının kanun yararına bozulmasına yönelik talebi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 04.02.2008 tarihli ihbar yazısı ve Yüksek Yargıtay 7. Ceza Dairesi'nin 28.09.2011 tarihli, 2008/1979 esas ve 2011/16461 karar sayılı görevsizlik kararı ekinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Mahkemece sanığın izinsiz kenevir ekme suçu sabit görülerek "2313 sayılı Kanun'un 23. maddesinin 4. fıkrasının son cümlesi ve TCK'nın 62. maddeleri gereğince 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına" hükmolunmuş ve bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

Kanun yararına bozma talebi ve ihbar yazısında, "Dosya kapsamına göre, 5271 sayılı Kanun'un 5560 sayılı Kanun'la değişik 231/14. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarla ilgili olarak karar verilebileceği cihetle, sanığa isnat edilen suçun şikayete bağlı olmadığı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir." denilerek, belirtilen kararın bozulması istenmiştir.

Kanun yararına bozma yolunun, hâkim ya da mahkemeler tarafından verilip, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar ve hükümlerdeki, verildikleri tarihte yürürlükte bulunan hukuk kurallarına aykırılıkların giderilmesi için başvurulan olağanüstü bir yasa yolu olması nedeniyle, incelemeye konu karardan sonra CMK'nın 231. maddesinde 08.02.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile sözü edilen maddenin 6. fıkrasına 25.07.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6008 sayılı Kanunla eklenen cümle dikkate alınarak, sanığın hukuksal durumunun yeniden değerlendirilip belirlenmesinin Mahkemesince yapılarak, bir karar verilmesi olanaklı görülmüştür.

Kanun yararına bozma talebine dayanan ihbar yazısında ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; Terme Asliye Ceza Mahkemesi'nin 29.03.2007 gün ve 2007/55 esas, 2007/64 karar sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince BOZULMASINA; aynı Kanun'un 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için, dosyanın adı geçen Mahkemeye iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine, 19.12.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu