Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 10. CEZA DAIRESI (KYB)


10. Ceza Dairesi 2010/49884 E., 2011/5267 K.

10. Ceza Dairesi 2010/49884 E., 2011/5267 K.
Uyarlama yargılamasında zamanaşımı işlemeyeceğine dair.
"İçtihat Metni"

Yüksek Adalet Bakanlığı’nın, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan hükümlü T... M... hakkındaki kesinleşmiş hükümle ilgili davanın düşürülmesine ilişkin, EYÜP 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin uyarlama yargılaması sonunda 17.03.2009 tarihinde verdiği 2008/829 esas ve 2009/470 karar sayılı uyarlama kararının kanun yararına bozulmasına yönelik talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dava dosyasının 12.11.2010 tarihli ihbar yazısı ekinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı.

Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan sanık T... M... hakkında, Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 09.05.2005 tarihinde 2004/1160 esas ve 2005/323 karar sayı ile 765 sayılı TCK gereğince kurulan mahkûmiyet hükmünün kesinleştiği; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesi nedeniyle aynı Mahkeme tarafından yapılan uyarlama yargılaması sonunda, 17.03.2009 tarihinde 2008/829 esas ve 2009/470 karar sayı ile 765 sayılı TCK'nın 102/4 ve 104/2. maddeleri ile 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi gereğince, sanık hakkındaki kamu davasının düşürülmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

Kanun yararına bozma talebi ve ihbar yazısında «

«5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un "Lehe hükümlerin uygulanmasında usul" kenar başlıklı 9. maddesinin 4. fıkrasında yer alan; "Kesin hükümle sonuçlanmış olan davalarda, sonradan yürürlüğe giren bir kanunla ilgili olarak lehe hükmün belirlenmesi ve uygulanması amacıyla yapılan yargılama bakımından dava zamanaşımına ilişkin hükümler uygulanmaz." şeklindeki düzenleme karşısında; sanık hakkındaki kesinleşmiş hükümle sonuçlanmış olan davanın zamanaşımı sebebiyle ortadan kaldırılmasına karar verilemeyeceği gözetilmeksizin, yazılı biçimde karar verilmesine isabet görülmemiştir.»

» denilerek, Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 17.03.2009 tarihli kararının bozulması istenmiştir.

5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 9/4. maddesinde öngörülen, “

“Kesin hükümle sonuçlanmış olan davalarda, sonradan yürürlüğe giren bir kanunla ilgili olarak lehe hükmün belirlenmesi ve uygulanması amacıyla yapılan yargılama bakımından dava zamanaşımına ilişkin hükümler uygulanmaz”

” hükmü gözetilmeden, uyarlama konusunda bir karar verilmesi gerekirken, sanık hakkındaki kesinleşmiş hükümle ilgili kamu davasının zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine hükmolunması yasaya aykırı olup, kanun yararına bozma talebine dayanan ihbar yazısında ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden;

a) Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce uyarlama yargılaması sonunda verilen 17.03.2009 tarihli 2008/829 esas ve 2009/470 karar sayılı hükmün 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince BOZULMASINA,

b) Uyarlama (kesin hükümde değişiklik) yargılaması sonucu verilen hüküm ve kararlarda “

“kazanılmış hakkın korunması”

” kuralının uygulanamayacağı da gözetilerek, 5252 sayılı Kanun'un 9. maddesi uyarınca uyarlama yargılaması yapılıp gerekli kararın verilmesi için, dosyanın adı geçen Mahkemeye iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, 27.06.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu