Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 10. CEZA DAIRESI (KYB)


10. Ceza Dairesi 2009/13906 E., 2009/19161 K.

10. Ceza Dairesi 2009/13906 E., 2009/19161 K.
"İçtihat Metni"

Çek defterini geri vermemek suçundan sanık R... K...’un 3167 sayılı Kanun’un 13/1 ve 5237 sayılı TCK’nın 52/2. maddeleri uyarınca 500. YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin A..... 7. Sulh Ceza Mahkemesinin 18.02.2009 gün ve 2008/1894 esas, 2009/156 karar sayılı hükmüne karşı Yüksek Adalet Bakanlığı’nın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 23.07.2009 gün ve 8329/40937 sayılı kanun yararına bozma talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 10.08.2009 gün ve 2009/185833 sayılı tebliğnamesi ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı.

Dosya ve ekleri incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun yararına bozma talebi ve tebliğnamede, «

« 5252 saydı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un geçici 1. maddesindeki, “

“Diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun Birinci Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya ve en geç 31 Aralık 2008 tarihine kadar uygulanır.”

”,

5237 sayılı Kanunun 5. maddesindeki “

“Bu Kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır”

”,

Aynı Kanun’un 52. maddesindeki, “

“Adli para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.

En az yirmi ve en fazla yüz Türk lirası olan bir gün karşılığı adli para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.”

”,

3167 sayılı Kanun’un 13/1. maddesindeki, “

“7 nci madde gereğince banka tarafından yapılan ihtarı aldığı veya almış sayıldığı tarihten itibaren on gün içinde geçerli bir sebebe dayanmaksızın çek defterlerini geri vermeyenlere, ilgili bankanın ihbarı üzerine üçyüzellimilyon liradan üçmilyar liraya kadar adli para cezası verilir. İlgili banka bu ihbarı yapmakla yükümlüdür.”

”,

Hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, 3167 sayılı Kanun’da 31.12.2008 tarihine kadar yeni bir düzenleme yapılmamış ise de, anılan Kanun’un 13/1. maddesinde öngörülen cezanın 5237 sayılı Kanun’un 52. maddesine aykırılık oluşturmadığı cihetle, sanığın 450,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılması yerine sanığın aleyhine olacak şekilde fazla ceza tayininde isabet görülmemiştir.»

» denilerek, anılan hükmün bozulması istenmiştir.

Kanun yararına bozma talebine dayanan ihbarnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; A.... 7. Sulh Ceza Mahkemesinin 18.02.2009 gün ve 2008/1894 esas, 2009/156 karar sayılı hükmünün 5271 sayılı CMK’ın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince BOZULMASINA; aynı Kanun’un 309. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından, sanığın “

“3167 sayılı Kanun’un 13/1 ve 5237 sayılı TCK’nın 52/2. maddeleri uyarınca 500.-YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına”

” ilişkin bölümün çıkarılmasına, yerine “

“3167 sayılı Kanun’un 13/1. maddesi uyarınca 450.-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına”

” ibaresinin eklenmesine, hükmün diğer bölümlerinin aynen yerine getirilmesine, dosyanın adı geçen Mahkemeye iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, 14.12.2009 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu