Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 10. CEZA DAIRESI (KYB)


10. Ceza Dairesi 2009/12588 E., 2009/16665 K.

10. Ceza Dairesi 2009/12588 E., 2009/16665 K.
"İçtihat Metni"

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık H... Y...’ın 3167 sayılı Kanun’un 16/1. maddesi uyarınca 20.000.-YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin M... 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 30.07.2008 gün ve 2007/786 esas, 2008/625 karar sayılı hükmüne karşı Yüksek Adalet Bakanlığı’nın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 16.06.2009 gün ve 6411/32107 sayılı kanun yararına bozma talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 01.07.2009 gün ve 2009/161077 sayılı tebliğnamesi ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı.

Dosya ve ekleri incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Kanun yararına bozma talebi ve tebliğnamede, «

«Dosya kapsamına göre, sanık için 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 195. maddesi gereğince düzenlenecek uyarılı davetiyenin, öncelikle bilinen son adresine (sanığın Mahkemeye bildirdiği veya daha önce kendisine geçerli bir tebligat yapılmış olan ya da Tebligat Kanunu’nun 35/son maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara sanık tarafından bildirilmiş bulunan adrese) gönderilmesi; tebligat memurunca, sanığın adresini değiştirmesi ve yeni adresinin belirlenememesi nedeniyle davetiyenin tebliğ edilemeyerek iade edilmesi durumunda, bu kez Tebligat Kanununun 35. maddesine göre tebliğ edilmesi gerektiği gözetilmeden doğrudan sözü edilen 35. maddeye göre yapılan usulsüz tebligata dayanılarak ve bu nedenle sanığın savunma hakkı kısıtlanarak yazılı biçimde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.»

» denilerek, anılan hükmün bozulması istenmiştir.

Sanığın sorgusu için gönderilen davetiyenin, dosya kapsamındaki bilinen en son adresi olan, Tebligat Kanunu’nun 35/son maddesi kapsamındaki kurumlardan Mersin Ticaret Sicili Memurluğunun 20.03.2008 tarihli ve 2601 sayılı yazılarında belirtilen iş adresine tebliğe çıkarılması gerekirken, muhatap banka şubesinden gönderilen resmi belgelerde yer alan daha önceki adrese tebliğe çıkarılması ve yukarıda açıklandığı şekilde doğrudan Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre tebliğ edilmesi yasaya aykırı olup; kanun yararına bozma talebine dayanan ihbarnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; M.... 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 30.07.2008 gün ve 2007/786 esas, 2008/625 karar sayılı hükmünün 5271 sayılı CMK’ın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince BOZULMASINA; aynı Kanun’un 309. maddesinin 4. fıkrasının (b) bendi uyarınca gerekli işlemlerin yapılması için, dosyanın adı geçen Mahkemeye iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, 02.11.2009 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

UYAP Entegrasyonu