Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2023/2361 E.  ,  2023/3060 K.TCK'NIN 53/6 MADDESI GEREĞI SÜRÜCÜ BELGELERININ GERI ALMA SÜRESI CEZANIN INFAZINDAN SONRA BAŞLAR.TÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 53
"İçtihat Metni"Taksirle ölüme neden olmak suçundan sanık M. Ş.'ın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 85 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 62 nci maddesi uyarınca 3 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca sürücü belgesinin 2 yıl süreyle geri alınmasına ve söz konusu sürenin cezanın tümüyle infazından sonra başlamasına dair Manisa 6. Asliye Ceza Mahkemesinin, 14.03.2017 tarihli ve 2016/308 Esas, 2017/237 Karar sayılı kararının, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesinin 08.03.2018 tarihli ve 2017/1510 Esas, 2018/470 Karar sayılı kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilerek kesinleşmesini takiben, anılan kararın infazı esnasında, hükümlünün cezasını denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz ettiğini ileri sürerek sürücü belgesinin geri verilmesini talep etmesi üzerine, geri alma süresinin sürücü belgesinin fiilen geri alındığı tarihte başlayacağından bahisle anılan talebin kabulüne, sürücü belgesinin iadesine ilişkin Manisa İnfaz Hakimliğinin 30.11.2021 tarihli ve 2021/6906 Esas, 2021/7043 Karar sayılı kararına karşı Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan itirazın reddine dair mercii Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin, 13.12.2021 tarihli ve 2021/1246 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;
Adalet Bakanlığının, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 27.12.2022 tarihli ve 94660652-105-45-8328-2022-Kyb sayılı evrakı ile kanun yararına bozma istemine istinaden düzenlenen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 22.02.2023 tarihli ve 2023/6302 sayılı Tebliğnamesi ile dava dosyası Daireye gönderilmekle, gereği düşünüldü;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 22.02.2023 tarihli ve 2023/6302 sayılı kanun yararına bozma isteminin;“Dosya kapsamına göre, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddenin altıncı fıkrasında "Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet halinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar." şeklinde düzenlemeye yer verildiği, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin, 18.06.2014 tarihli ve 2014/6043-15155 sayılı ilâmında da belirtildiği üzere sürücü belgesinin geri alınması tedbiri cezanın infazından itibaren uygulanmaya başlayacak ise de, hükmün kesinleşmesi sonrasında ancak cezanın infazından önce sürücü belgesinin geri alınmasının hukuka aykırı olduğu, bu şekilde icra edilen geri almanın tedbirin infazından sayılamayacağı, somut olayda, sanık hakkında Manisa 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 14.03.2017 tarihli ve 2016/308 Esas, 2017/237 Karar sayılı kararıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre verilen 2 yıl süreyle sürücü belgesinin geri alınması tedbirinin anılan mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesiyle yürürlüğe girdiği ve geri alma süresinin de cezanın tümüyle infazından itibaren başlayacağı cihetle, talebin reddi yerine yazılı şekilde kabulüne verilmesinde isabet görülmemiştir.”Şeklindeki gerekçeye dayandığı anlaşılmıştır.
1. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309 uncu maddesinin, (1), (2) ve (3) üncü fıkraları;(1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirir.
(2) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu nedenleri aynen yazarak karar veya hükmün bozulması istemini içeren yazısını Yargıtayın ilgili ceza dairesine verir.(3) Yargıtayın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse, karar veya hükmü kanun yararına bozar. 2. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinin altıncı fıkrası;"Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet halinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar." Şeklinde düzenlenmiştir.
3. 5237 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesinin altıncı fıkrasındaki düzenlemeye göre fıkradaki bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına veya sürücü belgesinin alınmasına karar verilmesine yönelik kararların hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe gireceği ancak sürenin cezanın tümüyle infazından sonra başlayacağı öngörülmüştür.
4. Taksirli suç nedeniyle mahkemece verilen meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin tedbirin uygulanabilmesi için cezanın tümüyle infaz edilmesi veya infaz edilmiş sayılması gerekmektedir.
5. Hapis cezasına mahkumiyet halinde cezanın infazı süresince yoksun bırakılan kişi bu meslek veya sanatı fiilen icra edemeyeceğinden veya sürücü belgesini kullanamayacağından, yasaklama ve geri alma hükmünün hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girmesinde ve sürenin cezanın tümüyle infazından sonra işlemeye başlamasında hukuka aykırılık bulunmamakta olup, yasal düzenlemenin sonucudur.
6. Somut olayda, takirle ölüme neden olmak suçundan hapis cezası ile cezalandırılan ve 2 yıl süreyle sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilen hükümlünün ceza infaz kurumuna giriş tarihinin 16.04.2018, şartla tahliye tarihinin 14.11.2019, hakederek tahliye tarihinin ise 14.07.2021 olduğu anlaşılmakla, mahkemece verilen sürücü belgesinin geri alınması kararının infazına hakederek tahliye tarihi olan 14.07.2021 tarihinden itibaren başlanması gerektiği gözetilmeksizin, geri alma süresinin sürücü belgesinin fiilen geri alındığı tarihte başlatılması, denetimli serbestlikle cezasının infazına karar verilen ya da şartla tahliyesine karar verilen ceza infaz kurumunda bulunmayan hükümlünün denetim süresi içerisinde sürücü belgesini kullanması gerektiği kabul edilerek İnfaz Hakimliğince verilen karara karşı yapılan itirazın kabulü yerine reddine dair verilen itiraz mercii kararı Kanuna aykırı olup kanun yararına bozma talebi incelenen dosya kapsamına göre yerinde görülmüştür.
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin KABULÜNE,
2. Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 13.12.2021 tarihli ve 2021/1246 değişik iş sayılı kararın 5271 sayılı Kanun’un 309 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği, oy birliğiyle KANUN YARARINA BOZULMASINA,
Dava dosyasının, Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,
12.05.2023 tarihinde karar verildi.

UYAP Entegrasyonu