Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2023/1917 E.  ,  2023/1136 K.TCK 32. MADDE KAPSAMINMDAKI IŞLER ADLI TIP KURUMU 4. IHTISAS DARIESINE GÖNDERILIRTÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 32
"İçtihat Metni"Küçükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinin, 24.12.2021 tarihli ve 2020/401 Esas, 2021/770 Karar sayılı kararı ile sanık hakkında neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (5237 sayılı Kanun) 32 nci maddesinin birinci fıkrası, 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun (5271 sayılı Kanun) 223 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına, 5237 sayılı Kanun'un 57 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri uygulanmasına ve yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda tedavi altına alınmasına ilişkin kararın, istinaf edilmeksizin 12.01.2022 tarihinde usûlüne uygun şekilde kesinleştiği anlaşılmıştır.
Adalet Bakanlığının, 5271 sayılı Kanun'un 309 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 24.11.2022 tarihli ve 2022/7204 sayılı evrakı ile kanun yararına bozma istemine istinaden düzenlenen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 07.02.2023 tarihli ve KYB-2022/151181 sayılı Tebliğnamesi ile dava dosyası Daireye gönderilmekle, gereği düşünüldü:
I. İSTEMYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 07.02.2023 tarihli ve KYB-2022/151181 sayılı kanun yararına bozma isteminin; “2659 sayılı Adli Tıp Kanunu'nun 'İhtisas Kurullarının Görevleri' başlıklı 16. maddesi ile 'cezai ehliyet veya bunu kaldıran veya hafifleten sebepler ile hukuki ehliyetin tespiti hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek' görev ve yetkisinin Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kuruluna verildiği, aynı Kanun'un 18. maddesi ile Gözlem İhtisas Dairesinin görevinin, 'mahkemeler ve hakimlerce gözleme tabi tutulmasına karar verilenleri gözleme tabi tutmak ve gözlem sonucunu bir raporla tespit etmek' olduğu hususunun düzenlendiği anlaşılmakla; cezai ehliyetinin yerinde olmadığı iddia edilen sanığın, suçu işlediği sırada ve hâlen akli durumu ve cezai ehliyeti konusunda, Adlî Tıp Kurumuna sevk edilerek, Gözlem İhtisas Dairesinde müşahadeye tabi tutulup, karar vermeye yetkili 4. İhtisas Kurulundan 5237 sayılı Kanun'un 32. maddesi yönünden rapor aldırılması, raporlar arasında çelişki bulunması halinde ise Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan rapor aldırılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken, 01.12.2021 tarihli Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesinden alınan raporla yetinilerek yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.”Şeklindeki gerekçeye dayandığı anlaşılmıştır.
II. GEREKÇE1. Sanık hakkında 5237 sayılı Kanun'un 32 nci maddesi kapsamında yapılan araştırma neticesinde; Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı Gözlem İhtisas Dairesi tarafından tanzim olunan, 01.12.2021 tarihli raporunda; "29.11.2021 giriş ve 01.12.2021 çıkış tarihleri arasında yapılan muayenesi, müşahedesi, tetkikleri ve adli dosyanın incelenmesi neticesinde; Kendisinin ceza sorumluluğunu ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede olan (PSİKOTİK BOZUKLUK) denilen akıl hastalığı tespit edilmiş bulunduğu; Dava dosyasının tetkikinden de mezkur suçunu kendisinde tespit edilen bu akıl hastalığının sonucu ve de ifadesi olarak işlemiş bulunduğunun anlaşıldığı; Bu duruma göre R. oğlu, 1998 doğumlu, M. Ş.'in 12.03.2020 tarihinde yaralama suçuna karşı CEZA SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI"Görüşünü içeren adlî muayene raporu ile dosyanın Dördüncü Adlî Tıp İhtisas Kuruluna gönderilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.
2. 2659 sayılı Adli Tıp Kanunu'nun, İhtisas kurullarının görevleri başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer alan; "(Değişik ikinci fıkra: 3/11/2016-6754/31 md.) Özel görevleri:...d) Adlî Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu: 5237 sayılı Kanun'un 31 inci ve 33 üncü maddeleri hariç olmak üzere, ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler ile akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine ilişkin işler,..." şeklindeki düzenleme uyarınca ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler ile
akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine ilişkin işler Adlî Tıp Kurumu Dördüncü İhtisas Kurulunun görevleri arasında sayılmışken aynı Kanun'un 18 inci maddesinde Gözlem İhtisas Dairesinin görevleri; "Mahkemeler ve hakimlerce gözleme tabi tutulmasına karar verilenleri gözleme tabi tutmak ve gözlem sonucunu bir raporla tespit etmek" şeklinde belirlenmiştir.
3. Bu kapsamda inceleme konusu dava dosyasının değerlendirilmesinde; sanığın Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Gözlem İhtisas Dairesince 01.12.2021 tarihinde tanzim olunan raporuna müteakip aynı Kurumun karar vermeye yetkili 4. İhtisas Kurulundan temin olunacak rapor itibarıyla 5237 sayılı Kanun'un 32 nci maddesi kapsamında bulunup bulunmadığının tespiti ile her iki rapor arasında çelişki bulunması hâlinde Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan rapor alınması gerekirken Gözlem İhtisas Dairesinin 4. İhtisas Dairesine yönelik hazırlamış olduğu ön raporunun hükme esas alınarak eksik inceleme ile karar verilmesi, Kanun’a aykırı olup kanun yararına bozma talebi yerinde görülmüştür.
III. KARAR 1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin KABULÜNE,
2. Küçükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesinin, 24.12.2021 tarihli ve 2020/401 Esas, 2021/770 Karar sayılı kararının 5271 sayılı Kanun’un 309 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği, oy birliğiyle KANUN YARARINA BOZULMASINA,
5271 sayılı Kanun’un 309 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli işlemin yapılması için dava dosyasının, Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,
20.03.2023 tarihinde karar verildi.

UYAP Entegrasyonu