Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2023/1491 E.  ,  2023/645 K.541 SAYILI KANUNAN GÖRE HÜKÜMLÜ HAKKINDA HÜKMEDILEN TAZMINAT FONA VE HAZINEYE AIT OLMADIĞI IÇIN KOŞULLU SALIVEIRMEDEN YARARLANBILIRTÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 7
"İçtihat Metni"5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na aykırı davranmak suçundan sanık A. E.'in, 7 yıl 9 ay 7 gün hapis ve 33.320,00 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına, katılan bankaya 435.000,00 Türk lirası tazminat ödemesine dair Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, 26.11.2014 tarihli ve 2012/138 Esas, 2014/256 Karar sayılı kararının Yargıtay 7. Ceza Dairesinin, 30.05.2019 tarihli ve 2015/28433 Esas, 2019/32459 Karar sayılı ilâmı ile sanık hakkında verilen hapis cezasının 7 yıl 9 ay 22 gün olarak düzeltilmek suretiyle onanarak kesinleşmesini müteakip, iş bu cezasının infazı sırasında hükümlünün denetimli serbestlikten faydalanma talebinin, hükümlünün 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na aykırı davranmak suçundan mahkumiyetine karar verildiği, hükümlü hakkında 5411 sayılı
Kanun'un 167 nci maddesi gereğince koşullu salıverme hükümlerinin uygulanamayacağı gerekçesiyle reddine dair Afyonkarahisar İnfaz Hâkimliğinin 02.06.2020 tarihli ve 2020/1845 Esas, 2020/1834 Karar sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin merci Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesinin, 12.06.2020 tarihli ve 2020/1195 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;
Adalet Bakanlığının, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 23.11.2022 tarihli ve 94660652-105-03-27411-2021-Kyb sayılı evrakı ile kanun yararına bozma istemine istinaden düzenlenen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 26.01.2023 tarihli ve 2022/151145 sayılı Tebliğnamesi ile dava dosyası Daireye gönderilmekle, gereği düşünüldü; I. İSTEMYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 26.01.2023 tarihli ve 2022/151145 sayılı kanun yararına bozma isteminin;“5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, "Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır." şeklindeki düzenlemeye nazaran, dosya kapsamına göre; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 167 nci maddesi gereğince, Fona veya Hazineye olan borçları ve tazminatları ödemediği veya bu borçlar ve tazminatlar malvarlıklarından tahsil olunamadığı sürece anılan Kanun’un 160 ncı maddesi uyarınca cezalandırılan kişilerin, koşullu salıverilme hükümlerinden faydalanmamasının gerekmesi karşısında, sanık hakkında Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesince mezkur dava kapsamında hükmedilen tazminatın, suç tarihi itibariyla Fona veya Hazineye ait bulunmadığı gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.” Şeklindeki gerekçeye dayandığı anlaşılmıştır.
II. GEREKÇE1. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309 ncu maddesinin, (1), (2) ve (3) ncü fıkraları;(1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirir. (2) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu nedenleri aynen yazarak karar veya hükmün bozulması istemini içeren yazısını Yargıtayın ilgili ceza dairesine verir.(3) Yargıtayın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse, karar veya hükmü kanun yararına bozar.Şeklinde düzenlenmiştir.
2. 01.11.2005 tarihli ve 25983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 167 nci maddesinde; Kanun’un 160 ncı maddesinde düzenlenen zimmet suçundan mahkûm olanların, Fona veya Hazineye olan borç veya tazminatları ödemedikleri veya bu borç
 ve tazminatların mal varlıklarından tahsil olunamadığı sürece koşullu salıverilme hükümlerinden faydalanamayacaklarının hüküm altına alındığı anlaşılmıştır.
3. Somut olayda, zimmet suçundan mahkum olan hükümlü hakkında hükmedilen tazminatın, suç tarihi itibariyle fona ve hazineye ait bulunmadığı anlaşılmakla, hakkında 5411 sayılı Kanun'un 167 nci madde hükmünün uygulanması ve koşullu salıverilme hükümlerinden yararlandırılmaması Kanun’a aykırı olup kanun yararına bozma talebi yerinde görülmüştür.
III. KARAR1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin KABULÜNE,
2. Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 12.06.2020 tarihli ve 2020/1195 değişik iş sayılı kararın 5271 sayılı Kanun’un 309 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği, oy birliğiyle KANUN YARARINA BOZULMASINA,
Dava dosyasının, Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,
24.02.2023 tarihinde karar verildi.

UYAP Entegrasyonu