Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2022/931 E.  ,  2022/1261 K.ŞIKAYET SÜRESININ DOLMASI BEKLENMEDEN DISIPLIN CEZANINI CEZASININ ONANMASINA KARAR VERILEMEZCEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) DİSİPLİN CEZALARI VE TEDBİRLERİ
"İçtihat Metni"Kocaeli 2 Nolu E Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan M. D. G. suç örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak eylemi sebebiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 44/3-l maddesi uyarınca 12 gün hücre cezası ile cezalandırılmasına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 20/03/2007 tarihli ve 46 sayılı kararının şikayet süresi dolmadan anılan disiplin cezasının onanmasına ilişkin Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesinin (İnfaz Hâkimliği) 27/03/2007 tarihli ve 2007/137 Esas, 2007/137 sayılı karara karşı hükümlü tarafından yapılan itirazın reddine dair Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 06/04/2007 tarihli ve 2007/320 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığınca verilen hücreye koyma disiplin cezasının şikayet yoluna başvurulmaksızın kesinleştiği durumlarda, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un disiplin cezalarının infazı başlıklı 48/3-a maddesi uyarınca kesinleşen hücreye koyma disiplin cezasının infazına başlanabilmesi için infaz hakiminin onayının alınması aşamasında disiplin cezasının esasına ilişkin olarak tarafların itiraz etme hakkı bulunmadığı, infaz hakimliğinin de kesinleşmiş disiplin cezası kararıyla ilgili olarak esastan inceleme yapma ve kesinleşen disiplin cezasını bizzat kaldırma yetkisinin bulunmadığı,Somut olayımızdaki gibi Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığınca hükümlünün hücre cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, ancak 15 günlük şikayet süresinin dolması beklenmeksizin, disiplin cezasının onanmasına karar verildiği hallerde ise bahsedilen düzenlemeden farklı olarak, infaz hakiminin onayının alınması aşamasında infaz hakimliğinin inceleme yetkisinin, disiplin cezası verildiği sırada değerlendirme konusu yapılmayan, ancak cezanın infazı aşamasında mutlaka değerlendirmeye alınmasında zorunluluk bulunan hükümlünün sağlık durumu, infaza geçilmesi için gerekli hukuki ve fiili koşulların uygun olup olmadığı gibi hususlarla sınırlı olduğu, bahse konu incelemeleri yaptığı sırada disiplin cezasının açıkça usul ve yasaya aykırı olduğu, bir hukuki hata yapıldığı yönünde kanaatinin oluştuğu durumlarda da gerekçesini göstermek suretiyle kesinleşen disiplin cezasının kaldırılması amacıyla yetkili ve görevli merciye bildirimde bulunmak suretiyle kesinleşen kararlara karşı kanun yollarının işletilmesini sağlama yetkisinin bulunduğu,İnfaz Hakimliğinin inceleme sonunda, disiplin hücre cezasının infazına başlanması ya da başlanmaması yönünde verdiği kararın yerinde olup olmadığı ile sınırlı olmak koşuluyla, denetimin sağlanması amacıyla 4675 sayılı Kanun'un 6/5. maddesinde yer alan "İnfaz Hakimliğinin inceleme sonunda verdiği disiplin hücre cezasının infazına başlanması ya da başlanmaması yönünde verdiği kararın yerinde olup olmadığı ile sınırlı olarak denetimi açısından İnfaz Hakimliği Kanunu'nun 4. maddesinin 1. fıkrasının 5. bendi delaletiyle aynı Kanun'un 6. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Ağır Ceza Mahkemesine tarafların itiraz etme hakkının bulunduğu" şeklindeki düzenleme uyarınca Ağır Ceza Mahkemesine ilgili tarafın itiraz etme hakkının bulunduğu düşünülerek yapılan incelemede,
Dosya kapsamına göre;1-Kocaeli 2 Nolu E Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 20/03/2007 tarihli kararının hükümlüye tebliğ edilmesini müteakip, 4675 sayılı Kanun'un "infaz hakimliğine şikayet" başlıklı 5/1. maddesinde yer alan "Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlerin kanun veya diğer mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle bu işlem veya faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren onbeş gün, herhalde yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikâyet yoluyla infaz hâkimliğine başvurulabilir." şeklindeki düzenleme nazara alındığında, somut olayda 15 günlük şikayet süresinin dolması beklenmeksizin, disiplin cezasının onanmasına karar verildiği anlaşılmakla, infaz hakimliğince 15 günlük şikayet süresi dolmadan onama kararı verilemeyeceği gerekçesiyle evrakın idareye iade edilmesi gerekirken, onaylanmış olması sebebiyle, bu yönden onama kararının itiraza tabi olduğu gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde,2- Diğer yandan, infaz hakimliğince disiplin cezasının açıkça usul ve yasaya aykırı olduğu, bir hukuki hata yapıldığına yönelik tespitte bulunulması halinde ise, disiplin cezasının infazına başlanmamasına yönelik karar verilerek, disiplin cezasının kaldırılıp kaldırılmayacağının değerlendirilmesi amacıyla yetkili ve görevli merciye bildirimde bulunularak, verilecek karara karşı kanun yollarının işletilmesinin sağlaması gerektiği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde, isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 14/12/2021 gün ve 94660652-105-41-8250-2021-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kocaeli 2 Nolu E Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan M. D. G. suç örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak eylemi sebebiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 44/3-l maddesi uyarınca 12 gün hücre cezası ile cezalandırılmasına dair Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 20.03.2007 tarihli ve 2007/46 sayılı kararına karşı hükümlünün 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu’nun 5/1. maddesine göre şikayet hakkı bulunduğu ve şikayet hakkını Disiplin Kurulu Başkanlığının kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde kullanabileceği gözetilmeksizin, şikayet süresinin dolması beklenmeksizin 27.03.2007 tarihinde Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesinin (İnfaz Hâkimliği) 27.03.2007 tarihli ve 2007/137 Esas, 2007/137 Karar sayılı kararı ile onanmasına karar verildiği anlaşılmakla; bu onama kararına karşı yapılan itirazın, açıkça şikayet hakkından vazgeçme olmadığı sürece 15 günlük şikayet süresi dolmadan idarece onama isteminde bulunulamayacağından, şikayet süresinin sonunun beklenmesi amacıyla evrakın idareye iade edilmesi gerekirken verilen onama kararının yerinde olmadığı gerekçesiyle kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine dair verilen karar usul ve yasaya aykırı görüldüğünden bu karara karşı yapılan kanun yararına bozma isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir.
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 06/04/2007 tarihli ve 2007/320 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 18/02/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu