Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2022/925 E.  ,  2022/1061 K.UZLAŞTIRMA SEBEBİYLE DÜŞME KARARI VERİLMESİ HALİNDE İNFAZIN TAMALANMASININ KESİNLEŞMESİNDEN ÖNCE İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN CEZALAR MAHSUP EDİLMESİTÜRK CEZA KANUNU (TCK) (5237) Madde 63
"İçtihat Metni"Hırsızlık ve bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarından Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/01/2015 tarihli ve 2015/45 değişik iş sayılı içtima kararı ile 37 yıl 21 ay hapis cezasına hükümlü E. H. cezasının infazı sırasında, önceden infaz edilmesi sebebiyle içtima kararında bulunmayan, suç tarihi 12/04/2006, kesinleşme tarihi 18/09/2012 olan hırsızlık suçundan mahkumiyetine ilişkin Artvin (Kapatılan Ardanuç) Asliye Ceza Mahkemesinin 26/07/2007 tarihli ve 2006/32 Esas, 2007/57 sayılı kararı ile verilen ve 08/07/2014 tarihinde infazı tamamlanan 1 yıl hapis cezasına ilişkin olarak, Artvin Asliye Ceza Mahkemesinin 04/10/2019 tarihli ve 2006/32 Esas, 2007/57 sayılı ek kararı ile yapılan uyarlama sonunda kamu davasının uzlaşma nedeniyle düşürülmesine karar verildiğinden bahisle, infazı tamamlanan söz konusu 1 yıl hapis cezasının, halen infaz etmekte olduğunu belirttiği suç tarihi 14/01/2005, kesinleşme tarihi 24/11/2014 olan, hırsızlık suçundan 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Ardahan Asliye Ceza Mahkemesinin 05/11/2009 tarihli ve 2009/302 Esas, 2009/465 sayılı karanının infazına ilişkin süreden mahsup edilmesi talebinin, hükümlünün evvelce infazını gerçekleştirdiği sürelere ilişkin ilamın uzlaşma sebebiyle düşmesinin mahsup hakkını doğurmayacağı gerekçesiyle reddine dair Artvin İnfaz Hakimliğinin 18/01/2021 tarihli ve 2021/37 Esas, 2021/45 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii Artvin Ağır Ceza Mahkemesinin 09/04/2021 tarihli ve 2021/66 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak;Dosya kapsamına göre; hükümlü hakkındaki cezaların Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/01/2015 tarihli ve 2015/45 değişik iş sayılı içtima kararı ile 37 yıl 21 ay hapis cezası olarak toplanmasına karar verildiği ve hükümlünün iş bu cezasının infazına devam edildiği,Hükümlünün belirtilen içtima kararına konu cezasının infazı sırasında, evvelce infaz ettiği, Artvin (Kapatılan Ardanuç) Asliye Ceza Mahkemesinin 26/07/2007 tarihli ve 2006/32 Esas, 2007/57 sayılı kararının, uzlaşma sağlandığı gerekçesiyle ortadan kaldırılmasına dair aynı Mahkemenin 04/10/2019 tarihli ve 2006/32 Esas, 2007/57 sayılı ek kararı verildiğinden bahisle, anılan karar gereği infaz ettiği sürenin, halen infaz ettiği cezalardan mahsup edilmesi talebinde bulunduğu,Mahkemesince, hükümlünün evvelce infazını gerçekleştirdiği süreye ilişkin ilamın uzlaşma sebebiyle düşmesinin mahsup hakkı doğurmayacağı cihetle mahsup talebinin reddine karar verildiği anlaşılmakta ise de;Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12/01/2015 tarihli içtima kararı incelendiğinde, hükümlü hakkında içtimaya dahil edilen;
14/01/2005 tarihinde işlediği hırsızlık suçundan 2 yıl hapis cezasına mahkumiyetine dair 24/11/2014 tarihinde kesinleşen Ardahan Asliye Ceza Mahkemesinin 05/11/2009 tarihli ve 2009/302 Esas ve 2009/465 sayılı kararın bulunduğu,5237 sayılı Kanun'un 63. maddesinde yer alan "Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş süreler, hükmolunan hapis cezasından indirilir." şeklindeki düzenlemeye nazaran, hükümlü hakkında birbirine yakın tarihlerde işlediği suçlardan verilen cezalara ilişkin kararların bir kısmının daha geç bir tarihte kesinleşip infaza verilmesi nedeniyle, öncelikle kesinleşip infaza verilerek tek başına infazı yapılan ve uzlaşma nedeniyle düşmesine karar verilen ilamlar bakımından şartları var ise mahsup talebinin kabul edilmesinin gerektiği, nitekim değinilen şekilde olan Artvin (Kapatılan Ardanuç) Asliye Ceza Mahkemesinin 26/07/2007 tarihli kararına esas suçun 12/04/2006 tarihli olduğu, anılan kararın 18/09/2012 tarihinde kesinleşip 08/07/2014 tarihinde infazının tamamlandığı, yukarıda belirtilen ilamın suç tarihinin de, Artvin (Kapatılan Ardanuç) Asliye Ceza Mahkemesinin 26/07/2007 tarihli kararının kesinleşme tarihinden önce olduğu dikkate alındığında, söz konusu ilamlar bakımından mahsup şartlarının bulunduğu ve Artvin (Kapatılan Ardanuç) Asliye Ceza Mahkemesinin 26/07/2007 tarihli kararı nedeniyle ceza infaz kurumunda geçirilen sürenin mahsup edilmesi gerektiği gözetilmeksizin, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 09/12/2021 gün ve 94660652-105-08-12599-2021-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINAKanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre yerinde görüldüğünden, Artvin Ağır Ceza Mahkemesinin 09/04/2021 tarihli ve 2021/66 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 14/02/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu