Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2022/8374 E.  ,  2022/6976 K.KUMAR VE BENZERI OYUNLARI OYNAMA DISIPLIN SUÇU IÇIN MENFAAT KARŞILIĞINDA OLMASI GEREKMEZCEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) Madde 43
"İçtihat Metni"Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü A. A.'ın, kumar ve benzeri oyunları oynama eylemi nedeniyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 43/2-f maddesi uyarınca 1 ay süre ile ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası ile cezalandırılmasına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 03/09/2021 tarihli ve 2021/66 sayılı kararına karşı yapılan şikayetin kabulüne ve anılan kararın kaldırılmasına dair Bitlis İnfaz Hâkimliğinin 23/09/2021 tarihli ve 2021/597 Esas, 2021/1658 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 11/11/2021 tarihli ve 2021/532 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak; Benzer bir olaya ilişkin Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 21/05/2021 tarihli ve 2020/4938 Esas, 2021/8668 Karar sayılı ilâmında da belirtildiği üzere; Dosya kapsamına göre, cezaevinde, kumar ve benzeri oyunlar oynamak veya oynatmak eyleminin, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 43. maddesinde, " (1) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası, hükümlünün bir aydan üç aya kadar ziyaretçi görüşüne çıkarılmamasıdır. (2) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezasını gerektiren eylemler şunlardır, a) Sayım yapılmasına karşı çıkmak. b) Aramaya karşı çıkmak. c) Sevke, nakle veya bunlarla ilgili olarak alınacak tedbirlere karşı çıkmak. d) Kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek veya davranışta bulunmak. e) Hükümlülerin haberleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileştirme ve eğitim programları çerçevesinde eğitim ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, kurum hekimince muayene ve tedavi edilmelerini, avukat tayin etmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına gitmelerini, kurum görevlileri ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum dışına çıkmalarını her ne suretle olursa olsun engellemek, hükümlü ve tutukluları bu fiillere teşvik etmek, bu yolda talimat vermek, mevzuatın hükümlü ve tutuklulara tanıdığı sair her türlü görüşme ve temas olanaklarını engellemek. f) Kumar ve benzeri oyunlar oynamak veya oynatmak.”
şeklinde düzenlendiği, söz konusu düzenlemede, kumar ve benzeri oyun oynamak veya oynatmak şeklideki eylemin menfaat karşılığında olması gerektiği hususunda bir ibarenin bulunmadığı, söz konusu uygulamanın kurumun düzenini bozabileceği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 25/06/2022 gün ve 94660652-105-13-26422-2021-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre açıklanan sebeple yerinde görüldüğünden, Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 11/11/2021 tarihli ve 2021/532 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 16/09/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu