Loading Logo

sonkarar

Sayfa Yükleniyor

YARGITAY 1. CEZA DAIRESI (KYB)

1. Ceza Dairesi         2022/8160 E.  ,  2022/6717 K.INFAZ HAKIMLIĞI KARARLARINDA VEKALET ÜCRETINE HÜKMEDILMEYECEĞICEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275) Madde 43
"İçtihat Metni"Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan M. Y. 'ın, aramaya karşı çıkmak eylemi sebebiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 43/2-b maddesi uyarınca 1 ay ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası ile cezalandırılmasına dair anılan Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulu Başkanlığının 09/02/2021 tarihli ve 2021/46 sayılı kararına karşı yapılan şikâyetin kabulü ile disiplin cezasının iptaline, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen 1.600,00 Türk lirası vekalet ücretinin hazineden alınarak hükümlüye verilmesine ilişkin Manisa İnfaz Hâkimliğinin 15/04/2021 tarihli ve 2021/1484 Esas, 2021/2177 sayılı kararına yönelik Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın reddine dair mercii Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 07/05/2021 tarihli ve 2021/473 değişik iş sayılı kararı ile ilgili olarak; Benzer bir olayla ilgili Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 07/05/2021 tarihli ve 2020/4925 Esas, 2021/7987 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere, İnfaz Hakimliklerinin görevlerini yerine getirirken hukuki işlerin avukat/vekil aracılığı ile takip edilmesi ve sanık-şüpheli (tutuklu)/hükümlü lehine karar verilmesi hallerinde yargılama gideri olarak Hazine aleyhine vekalet ücreti hükmedileceğine dair herhangi bir yasal düzenlemenin mevcut bulunmadığı ve bu konuda kıyas da yapılamayacağı gözetilmeden, yazılı şekilde hazine aleyhine vekalet ücretine hükmedilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 21/06/2022 gün ve 94660652-105-45-13119-2021-Kyb sayılı yazılı istemlerine müsteniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesi ile Dairemize ihbar ve dava evrakı gönderilmekle, incelenerek gereği düşünüldü;
TÜRK MİLLETİ ADINA
Kanun yararına bozma talebine dayanılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına göre açıklanan sebeple yerinde görüldüğünden, Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 07/05/2021 tarihli ve 2021/473 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nin 309. maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, diğer işlemlerin yapılabilmesi için dosyanın Mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 09/09/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

UYAP Entegrasyonu